แผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษระดับประถมศึกษา

แผนการเรียนของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (British International Section – SIB) จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับแผนการเรียนปกติ (แบบคลาสสิก) แต่แผนการสอนภาษาอังกฤษของแผนกนี้จะเน้นให้มีความรู้ด้านภาษาในระดับสูงขึ้นและเพิ่มความรู้ทางวัฒนธรรมมากขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้น CP (ประถมศึกษาปีที่ 1)

 

การเรียนการสอนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษนี้ ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่ได้รับวุฒิการศึกษาจากสหราชอาณาจักรอังกฤษ แผนการสอนยึดตามหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศสและหลักสูตรแห่งชาติของสหราชอาณาจักรอังกฤษ

จำนวนชั่วโมงเรียน

นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง แบ่งเป็น
– เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 4 ช.ม.
– เรียนภาษาอังกฤษ (บูรณาการ) สัปดาห์ละ 2 ช.ม.

เข้าเรียนแผนกนี้อย่างไร

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษได้ในช่วงต่างๆของปีการศึกษา และตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีจุดประสงค์จะให้นักเรียนทุกคนได้เข้าศึกษาในแผนกนี้โดยเร็วที่สุด นักเรียนที่จะเข้าศึกษาในแผนกนี้ต้องมีทักษะความสามารถด้านภาษาและด้านอื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละระดับชั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนจึงจะต้องทดสอบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะแตกต่างไปตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ขึ้นชั้น CP ไม่มีเกณฑ์วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กระนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และรับความรู้ใหม่ๆได้ดีขึ้น นักเรียนต้องสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันภายในโรงเรียนได้ เช่น การสื่อสารในชั้นเรียน ระหว่างเล่นระหว่างหยุดพัก ภายในครอบครัว เป็นต้น

การเข้าเรียนแผนกนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

การเข้าเรียนในแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษในระดับประถมศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ถาม - ตอบ

แผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษนี้ เปิดสำหรับนักเรียนชั้นไหน

แผนกนี้เปิดสำหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้น CP ถึงชั้น CM2

เข้าเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ต้องทำอย่างไร

นักเรียนที่จะเข้าเรียนแผนกนี้ต้องผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาของภาษาฝรั่งเศสและเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมกับมีการพิจารณาความสามารถด้านอื่นๆประกอบ เช่น ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความสามารถในการจดจำ ความสามารถในการรับมือการเรียนที่หนักขึ้น…)

นักเรียนจะทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องชั้นเรียน การเล่นระหว่างพัก และเรื่องครอบครัว เป็นต้น ซึ่งนักเรียนได้เรียนหัวข้อเนื้อหาเหล่านี้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

การทดสอบเข้าเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษนี้จัดขึ้นเมื่อไร

จะมีการทดสอบระหว่างเดือนมิถุนายนสำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแล้ว  และระหว่างเดือนกันยายนสำหรับนักเรียนใหม่
นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบในเดือนมิถุนายน สามารถเข้าทดสอบได้อีกระหว่างปีการศึกษา เดือนกันยายน เดือนมกราคม หรือ เดือนเมษายน

ใครเป็นผู้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ และผู้พิจารณาผลสอบ

ผู้ประสานงานฝ่ายภาษาเป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษจะเป็นผู้พิจารณาผลการสอบและตัดสินว่านักเรียนจะผ่านการทดสอบเข้าเรียนในแผนกนี้

นักเรียนจะเรียนเพียงบางวิชาของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษได้หรือไม่

ไม่ได้ นักเรียนต้องเลือกเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ(เรียนภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง) หรือแผนการเรียนแบบคลาสสิก (เรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

โรงเรียนจัดให้นักเรียนแผนกนี้เรียนอยู่ห้องเดียวกันหรือไม่่

ไม่ นักเรียนแผนกนี้จะเรียนร่วมกับกันนักเรียนแผนการเรียนแบบคลาสสิก

มีการจัดนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาระดับเดียวกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันหรือไม่

ไม่  ในห้องเรียนหนึ่งจะประกอบไปกด้วยนักเรียนทุกระดับความสามารถ

มีการจำกัดจำนวนของนักเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ หรือไม่

ไม่มี

ใครสอนภาษาอังกฤษในแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ

ครูเจ้าของภาษา ซึ่งได้รับวุฒิการสอนภาษา

นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมง

นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษรวมทั้งหมดสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง แบ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง และวิชาภาษาอังกฤษ (บูรณาการ) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาไทยบังคับสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมชั่วโมงการเรียนภาษาทั้งหมด 7 ชั่วโมง

จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาอังกฤษคืออะไร

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการหลักสูตรของประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรของประเทศอังกฤษ และกรอบมาตรฐานยุโรปในการจัดการเรียนการสอนภาษา (CEFR) เข้าไว้ด้วยกัน

นักเรียนในแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ สามารถเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยได้หรือไม่

นักเรียนสามารถเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยได้

โรงเรียนได้วางแผนการเรียนการสอนในระดับสูงขึ้นของแผนกนี้ไว้หรือไม่

โรงเรียนได้วางแผนการเรียนการสอนในระดับสูงขึ้นของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษไว้แล้ว

นักเรียนที่เรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษอยู่ จะได้เลื่อนชั้นเรียนในแผนกนี้ต่อทันที เมื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่หรือไม่

ไม่เป็นเช่นนั้น ทุกปลายปีการศึกษา โรงเรียนจะประเมินระดับภาษาของนักเรียนทั้ง 2 ภาษา คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษจะเป็นผู้พิจารณาว่านักเรียนจะได้เลื่อนชั้นในแผนกนี้ต่อหรือไม่

การเรียนแผนกนี้มีเป้าหมายอย่างไร

โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายว่า นักเรียนเมื่อจบชั้น CM2 จะมีความสามารถด้านภาษาดังนี้ ความสามารถด้านการพูดอยู่ในระดับ B1 และความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับ A2 ตามกรอบมาตรฐานยุโรปในการจัดการเรียนการสอนภาษา (CEFR) โรงเรียนได้วางแผนการเรียนการสอนของแผนกนี้ในระดับมัธยมศึกษาไว้จนจบมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น Brevet à option Internationale และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย Baccalauréat à Option Internationale ตามลำดับ