ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการ Conseil d’administration จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ทุกปี

ปีการศึกษา 2567-2568 ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 275 300 บาท 347 200 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 275 300 บาท 347 200 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 340 400 บาท 428 600 บาท
มัธยมปลาย : 2de 357 200 บาท 449 100 บาท
มัธยมปลาย : 1ère 360 400 บาท 453 200 บาท
มัธยมปลาย : Terminale 401 900 บาท 487 900 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI)

ค่าสมัคร

150 000 บาท

5000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 22 000 บาท
มัธยมศึกษา = 23 600 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (ชั้นมัธยม) และ International French Baccalauréat (BFI) 20 000 บาท
ปีการศึกษา 2023-2024 ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 269 000 บาท 340 400 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 269 000 บาท 340 400 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 333 700 บาท 420 200 บาท
มัธยมปลาย : 2de 350 200 บาท 440 300 บาท
มัธยมปลาย : 1ère 353 400 บาท 444 300 บาท
มัธยมปลาย : Terminale 394 000 บาท 478 400 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI)

ค่าสมัคร

150 000 บาท

5000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 600 บาท
มัธยมศึกษา = 23 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (ชั้นมัธยม) และ International French Baccalauréat (BFI) 20 000 บาท
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• รถรับส่งนักเรียน
• อาหารกลางวัน
• กิจกรรมพิเศษนอกเวลา (AES) ค่าสมัครชมรมกีฬา (AS)
• อุปกรณ์การเรียนสำหรับชั้นประถมและมัธยม เช่น ปากกา วงเวียน ไม้บรรทัด ดินสอสี เป็นต้น รวมถึงสมุดแบบฝึกหัด พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ และหนังสืออ้างอิง สำหรับมัธยมศึกษา (ผู้ปกครองจะได้รับรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนตอนสมัครเรียน)
• ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของวิชาเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน เช่น ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศที่ 3