การเรียนภาษา

การเรียนภาษา

ประจำปีการศึกษา 2023-2024

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส มุ่งการเรียนการสอนวิชาภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง นักเรียนทุกคนจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคิด การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ในโลกที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและเป็นพหุภาษา

หลักสูตรภาษาของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรม เอื้อให้นักเรียนใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาเหล่านั้นเป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอย่างต่อเนื่องทุกชั้นปี

แผนการเรียนภาษา