การเรียนภาษาระดับอนุบาล

ภาษาแม่เป็นภาษาแรกสุดที่เด็กได้เรียนรู้ ถือเป็นองค์ประกอบหลักของขั้นตอนการพัฒนาของเด็กเล็ก เพราะเป็นภาษาที่เชื่อมโยงเด็กกับครอบครัว วัฒนธรรม และสังคมภายนอก

เด็กเล็กสามารถเรียนภาษาได้หลายภาษาในเวลาเดียวกัน แต่หากต้องการให้ทักษะด้านภาษาของเด็ก มีพื้นฐานที่ดี เด็กต้องสามารถสื่อสารในภาษาแม่ได้เป็นอย่างดี และรู้สึกภาคภูมิใจในภาษานั้น

การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 (Petite Section) จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาไทย จะมีการเสริมทักษะในภาษาไทยควบคู่ไปด้วย และนักเรียนทุกคนจะเรียนภาษาไทยในกรอบการเรียน “สนุกกับภาษา” สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 (Moyenne Section) โรงเรียนจัดให้มีการสอนภาษาฝรั่งเศส ไทย และ อังกฤษ

ในเดือนกันยายน (ต้นปีการศึกษา) จะมีการประเมินความสามารถด้านภาษาของนักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

ตลอดปีการศึกษา จะมีการปรับการเรียนการสอนตามพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูประจำชั้นและคณะที่ปรึกษาระดับอนุบาล

สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนภาษา ก่อนการเริ่มเรียนภาษาที่ 3 ในชั้น CP (ประถมศึกษาปีที่ 1)

การสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเน้นภาคปฏิบัติ และการสื่อสารในชีวิตจริง สาระการเรียนรู้จะสัมพันธ์กับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ของชั้นเรียน

วิชาภาษาเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 (Moyenne Section) ต่อเนื่องไปจนถึงอนุบาล 3 (Grande Section) โดยสัดส่วนของการเรียนภาษาไทยและอังกฤษสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทักษะภาษาฝรั่งเศสของเด็กดีขึ้นแล้ว

นอกจากนี้นักเรียนอนุบาลทุกคนจะมีโอกาสได้เรียนภาษาต่างประเทศในชั่วโมง “สนุกกับภาษา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยนักเรียนที่เรียนภาษาไทยจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษก็จะได้เรียนรู้ภาษาไทย

สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 (Grande Section) ซึ่งยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ จำเป็นต้องเรียนเสริมวิชาภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (Flsco) เพิ่มอีกด้วย

การเรียนภาษา – ชั้น MS (อนุบาล 2)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั้่งเศสได้คล่อง ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้ หรือ ไทย (45 นาที / 4 วัน)
อังกฤษ (45 นาที / 4 วัน)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้ หรือ ไทย (45 นาที / 2 วัน)
อังกฤษ (45 นาที / 2 วัน)
ฝรั่งเศส (45 นาที / 2 วัน)
และ ฝรั่งเศส (45 นาที / 1 วัน)
หากนักเรียนยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้ หรือ ไทย (45 นาที / 1 วัน)
อังกฤษ (45 นาที / 1 วัน)
ฝรั่งเศส (45 นาที / 2 วัน)
และ ฝรั่งเศส (45 นาที / 3 วัน)
ชั่วโมง “สนุกกับภาษา” Bain de langue นักเรียนเลือกเรียนภาษาไทยเพิ่ม จะเรียน อังกฤษ (1 ชม / สัปดาห์)
นักเรียนเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม จะเรียน ไทย (1 ชม / สัปดาห์)
การเรียนภาษา ชั้น GS (อนุบาล 3)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่อง ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้ หรือ ไทย (1 ชม / 4 วัน)
อังกฤษ  (1 ชม / 4 วัน)
หากนักเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้ หรือ ไทย (1 ชม / 2 วัน)
อังกฤษ (1 ชม / 2 วัน)
ฝรั่งเศส (1 ชม / 2 วัน)
และ ฝรั่งเศส (1 ชม / 2 วัน)
ถ้านักเรียนยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ดังนี้ หรือ ไทย (1 ชม / 1 วัน)
อังกฤษ (1 ชม / 1 วัน)
ฝรั่งเศส (1 ชม / 2 วัน)
และ Flsco* (30 นาที / 5 วัน)
  • Flsco = การเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างชาติ