CVC/CVL

Conseil de la vie collégienne (CVC) หรือตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) หรือตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนทั้งสองระดับนี้จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตัดสินใจและเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน