การเรียนภาษาระดับประถม

ชั้น CP ถึง ชั้น CM2

โรงเรียนออกแบบการเรียนภาษาเป็น 2 แบบหลัก
โดยคำนึงถึงความต้องการ และความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

แบบที่ 1 แผนกภาษาฝรั่งเศส

1.1 วิชาพื้นฐาน

25 ชั่วโมง

 • ฝรั่งเศส 20 ชม
 • อังกฤษ 2 ชม
 • อังกฤษ (บูรณาการ) 2 ชม
 • ไทย 1 ชม

1.2 วิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมไทย*

28 ชั่วโมง

 • ฝรั่งเศส 20 ชม
 • อังกฤษ 2 ชม
 • อังกฤษ (บูรณาการ) 2 ชม
 • ไทย 4 ชม

แบบที่ 2 แผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (SIB)

2.1 วิชาพื้นฐาน

25 ชั่วโมง

 • ฝรั่งเศส 18 ชม
 • อังกฤษ 4 ชม
 • อังกฤษ (บูรณาการ) 2 ชม
 • ไทย 1 ชม

2.2 วิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมไทย*

28 ชั่วโมง

 • ฝรั่งเศส 18 ชม
 • อังกฤษ 4 ชม
 • อังกฤษ (บูรณาการ) 2 ชม
 • ไทย 4 ชม

*นักเรียนที่พูดภาษาไทยได้ สามารถเรียนวิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมไทยสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
**นักเรียนที่มีบิดาและมารดาถือสัญชาติไทย ต้องเรียนวิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมไทยสัปดาห์ละ  4 ชั่วโมง