หลักสูตร

ระดับอนุบาล

นักเรียนอายุ 3 ถึง 6 ปี

คุณภาพการเรียนการสอนในระดับอนุบาลของประเทศฝรั่งเศส เป็นคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ ภารกิจหลักของการศึกษาระดับอนุบาล คือการสร้างความอยากไปโรงเรียน

 

นักเรียนจะเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น พัฒนาภาษาพูด หัดเขียนตัวอักษรและตัวเลข และเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการเล่น การคิดแก้ไขปัญหา การลงมือทำ และการฝึกจำ

 

โรงเรียนรับนักเรียนชั้นอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 ขวบ แต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 19 คน (ข้อมูลต้นเดือนกันยายน 2562) มีครูเจ้าของภาษาหนึ่งคนกับพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนคอยดูแล

 

สภาพแวดล้อมที่พิเศษนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนา ถึงจะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ในตอนแรก ก็จะพัฒนาทักษะ และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันที่โรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนจะยังได้เรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาของประเทศเจ้าบ้านอีกด้วย

ระดับประถมศึกษา

นักเรียนอายุ 6 ถึง 11 ปี

ภารกิจของการศึกษาระดับประถมศึกษา คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานขององค์ความรู้ อันได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสและความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ นักเรียนจะพัฒนาความรู้สองวิชานี้ในบริบทที่เอื้อต่อการเรียน เพราะในชั้นเรียนจะมีนักเรียนโดยเฉลี่ยเพียงห้องละ 20 คนเท่านั้น (ข้อมูลต้นเดือนกันยายน 2562)

 

การเรียนการสอนในช่วงสามปีแรกของระดับประถมศึกษา (CP, CE1, CE2) จะเน้นการฝึกฝนพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์ นักเรียนจะฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกรอบตัว เรียนศิลปะและดนตรี พลศึกษา และเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองและจริยธรรม การเรียนการสอนในสองปีต่อมา (CM1, CM2) เปิดโอกาสให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้เสริมทักษะ พร้อมกับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ

 

การสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

การสอนแบบฝรั่งเศสคือการสอนให้ใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ เฝ้าสังเกต ทดลอง ติดตาม แก้ไขข้อบกพร่อง ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

วิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติและวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทย