ระบบการสอนของประเทศฝรั่งเศส

ระดับการเรียนการสอน จากชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4
การเรียนรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน การเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้อย่างลงลึก
petite section cours préparatoire cours moyen 1ère année classe de 5ème classe de seconde
moyenne section cours élémentaire 1ère année cours moyen 2ème année classe de 4ème classe de première
grande section cours élémentaire 2ème année classe de 6ème classe de 3ème classe de Terminale
ระดับอนุบาล    >>> ระดับประถมศึกษา   >>> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (จนถึงชั้น 3ème) นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ทั่วไป ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งได้สอดแทรกอยู่ในวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ ของชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. ใช้ภาษาเพื่อการคิดและสื่อสาร
2. รู้จักใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
3. พัฒนาตัวบุคคลและการเป็นพลเมืองที่ดี
4. เรียนรู้กลไกทางธรรมชาติและกลไกทางเทคนิค
5. รอบรู้เรื่องโลกและมนุษย์

ตารางเทียบระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ

ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อายุ
Maternelle

(Primaire)

Petite section Nursery school Nursery Kindergarten Pre-school 3-4
Moyenne section Reception Pre-kindergarten 4-5
Grande section Year 1 Kindergarten 5-6
Elementaire

(Primaire)

CP Primary school Year 2 Elementary school 1st grade 6-7
CE1 Year 3 2nd grade 7-8
CE2 Year 4 3rd grade 8-9
CM1 Year 5 4th grade 9-10
CM2 Year 6 5th grade 10-11
Collège

(Secondaire)

Sixième Secondary school Year 7 Middle school 6th grade 11-12
Cinquième Year 8 7th grade 12-13
Quatrième Year 9 8th grade 13-14
Troisième Year 10 High school 9th grade 14-15
Lycée

(Secondaire)

Seconde Year 11 10th grade 15-16
Première Year 12 11th grade 16-17
Terminale Year 13 12th grade 17-18
Baccalauréat A-levels High school diploma