แผนพัฒนา

แผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ กำหนดแนวทางหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติอย่างละเอียด ซึ่งคณาจารย์ของโรงเรียนได้เลือกสรรเพื่อนำไปปฏิบัติ

แผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลงานจากการจัดทำร่วมกัน ได้รับการพิจารณาและลงมติจากตัวแทนกลุ่มต่างๆภายในโรงเรียน ได้แก่ ครู ฝ่ายปกครอง พนักงาน แผนกสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ แผนกธุรการ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ฉบับนี้ ได้สะท้อนความต้องการของทุกกลุ่มของสถานศึกษา และนับเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณค่าและบริบทของโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา ระบุนโยบายของโรงเรียนไว้ 3 ปี เน้นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งความสำเร็จของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อจุดมุ่งหมายที่ได้ระบุไว้

แผนพัฒนาให้ความสำคัญกับ
  • ลักษณะเฉพาะด้านวัฒนธรรมและสังคม รวมถึงความต้องการของนักเรียน
  • เป้าหมายของนักเรียน (และของผู้ปกครอง) เกี่ยวกับอาชีพการทำงานและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  • สภาพจริงด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของสถานศึกษา บริบทแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่