รายชื่อครูและบุคลากร

ครูประจำชั้น ชั้น ผู้ช่วยครู
Jean-François MABILLOT PS ทรงกลด บูร์เบย์ยญง (เก่ง)
Nathalie BELKACEM PS/MS ผกาศิริ หมั่นประกอบกิจ (จิ๋ว)
Sophie MOREUX MS อ้อย ทัศทาน (อ้อย)
Laure STOR GSA ดวงพร บุญสมบูรณ์ (หนิง)
Benjamin TARDIEUX GSB เพียงใจ ยงยุทธ (ตุ๊ก)

ครูสอนแทน Michel COLIN

ครูประจำชั้น ชั้น
Elfy NOUVELLON CP A
Sarah GINISTRY CP B
Catherine COCHE CP C
Annabel LEPINETTE CP D
Anne BRUN CE1 A
Alexandre PEDRO CE1 B
Florent DUCRET CE1 C
Vannessa VANNEAU CE1 D
Haroun BELKACEM CE2 A
Thierry DALLOIS CE2 B
Sophie BERGERET CE2 C
Thomas MARCONNET CE2 D
Jean-Charles PERROT CM1 A
Sylvain GUILLAUME CM1 B
Thomas DORIER CM1 C
Fanette MORALES CM1 D
Grégoire FISCHER CM1/CM2
Delphine HOMAND CM2 A
Emmanuel DUDON CM2 B
Séverine DANIEL CM2 C

ครูแทน Michel COLIN

ครูประสานงานด้านภาษาแผนกอนุบาล-ประถมศึกษา
Christopher ISAAC
ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนภาษาไทย
Narni VEGAFRIA แผนกภาษาฝรั่งเศส อนุบาลและชั้น CP ศศิภัส เชิดแสง (จ๋า)
Marilee GERMISHUYS แผนกภาษาฝรั่งเศส ชั้น CE1 กรีฑารัตน์ ผลผะกา (เพ็ญเดือน)
Danielle MATTHEWS แผนกภาษาฝรั่งเศส ชั้น CE2, CM1, CM2 อธิมา ธีระวัฒนศิริกุล
Hannah MARSHALL แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ชั้น CP
ขนิษฐา ขำทั่ว (ก้อย)
Marilee GERMISHUYS แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ชั้น CE1 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้)
Christopher ISAAC แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ชั้น CE1 ฐนวิชน์ ไกรเพิ่ม
Anh Tuan DUONG VAN แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ชั้น CE2 อุดมทรัพย์ นีละสุนทร
Debbie RAMSEY แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ชั้น CM1
Rachelle POLONIO แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ชั้น CM2
Tatiana MILETITCH FLM 2 /Flsco ชั้น CP, CE1, CE2
Axel GAUTHIER FLM 2 /Flsco ชั้น CM1, CM2