ประกาศนียบัตรภาษา (ระดับประถม)

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดให้มีการสอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น CE2 ขึ้นไป

นักเรียนสามารถเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านภาษา ซึ่งเป็นการทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และจะเป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติในต่างประเทศ

การทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF และการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge ตรงตามมาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาของมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR)

การทดสอบมีการปรับให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียน ผลสอบจะชี้วัดทักษะด้านภาษาของนักเรียนในด้านต่าง ๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อย่างชัดเจนและละเอียด

ประกาศนียบัตรด้านภาษาจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่ได้รับ เพื่อรับรองความก้าวหน้าด้านภาษาของนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรภาษา:

ภาษาฝรั่งเศส : DELF Prim A1.1, A1 et A2
https://afthailande.org/en/delf-dalf-en/#/

ภาษาอังกฤษ : Cambridge YLE
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-qualifications/young-learners/