การสอนภาษาไทย

ตามข้อบังคับของกฏหมาย นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนภาษาไทยออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วิชาบังคับ 1 ชั่วโมง)

การสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ต่างๆ และเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะต้องเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนภาษาไทยในระดับสูงขึ้น สามารถเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ดูรายละเอียดด้านล่างนี้)

วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (วิชาบังคับเลือก 4 ชั่วโมง)

การสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน เป็นวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งของการเรียนวิชาภาษาและวัฒธรรมไทย ทั้งนี้นักเรียนที่จะเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยต้องพูดภาษาไทยได้ การเรียนการสอนโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมงละเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนสัญชาติไทยทุกคน

การเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดทำขึ้นตามกรอบมาตรฐานยุโรปในการจัดการเรียนการสอนภาษา (CEFR) และตามข้อบังคับของหลักสูตรวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดไว้สำหรับนักเรียนไทยที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ มีการกำหนดระดับทักษะการพูดของนักเรียน ไว้ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง pre-B1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่นักเรียนแต่ละคนอยู่ในบริบทที่ใช้ภาษาไทย

ครูจะเลือกใช้วิธีการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารในการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมของการสื่อสารในบริบทจริง และกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการสื่อสารและการร่วมโครงการต่างๆในการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม

นักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นครั้งแรก จะต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยทั้งทักษะการพูดและการเขียน ในเดือนกันยายนของทุกปี

จำนวนชั่วโมงเรียนของนักเรียนแต่ละแผนก
CP (ป.1) / CE1 (ป.2) / CE2 (ป.3) / CM1 (ป.4) / CM2 (ป.5)
แผนกคลาสสิก

วิชาภาษาฝรั่งเศส 20 ชั่วโมง + วิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง + วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 4 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงอยู่นอกเวลาเรียนปกติ)

 

แผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (British International Section)

วิชาภาษาฝรั่งเศส 18 ชั่วโมง + วิชาภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง (รวมอังกฤษ (บูรณาการ) 2 ชั่วโมง) + วิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 4 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงเรียนนอกเวลาเรียนปกติ)

ตารางวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยที่จัดสอนนอกเวลาเรียนปกติ ได้แก่
• ชั้น CP (ป.1) และชั้น CE1 (ป.2) เรียน วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 14.10 น – 15.10 น.
• ชั้น CE2 (ป.3), ชั้น CM1 (ป.4) และชั้น CM2 (ป.5) เรียนวันอังคาร เวลา 14.10 น ถึง 16.10 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 14.10 น. ถึงเวลา 15.10 น.