โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เป็นสมาชิกเครือข่ายสํานักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) ซึ่งเป็นเครือข่ายการศึกษาที่สำคัญที่สุดในโลก เสนอโอกาสให้ทุกครอบครัว ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบของประเทศฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องได้ทั่วโลก

เครือข่ายการศึกษานานาชาติที่ไม่เหมือนใคร

สำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1990 ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด 535 แห่งใน 139 ประเทศ และมีนักเรียนกว่า 370,000 คน

โรงเรียนของประเทศฝรั่งเศสให้การอบรมค่านิยมทางสังคมที่เป็นสากล ได้แก่ การยอมรับความแตกต่าง ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ความใฝ่ศึกษา การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศีกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนจบมัธยมศีกษาตอนปลาย คือตั้งแต่อายุ 3 ถึง 18 ปี โรงเรียนในสังกัดของเครือข่าย AEFE จึงเสนอการศึกษาที่เป็นยอมรับในระดับนานาชาติ จึงมึการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เปิดกว้างและเป็นที่สนใจ

ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนของเครือข่าย เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เป็นตัววัดคุณภาพการเรียนการสอนที่เด่นชัด

รัฐบาลฝรั่งเศสให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา โรงเรียนจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าที่จำเป็น

ความสำเร็จและความเป็นเลิศ

โรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความสำเร็จของนักเรียนทุกคน ดังจะเห็นได้จากอัตราเฉลี่ยของนักเรียนรวมทั้งเครือข่าย ที่สอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตร Baccalaureate ถึง 96% และถึง 100% สาหรับบางโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนของเครือข่ายที่จบการศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

การแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม

โรงเรียนในเครือข่าย AEFE เป็นสังคมของการมีปฏิสัมพันธิ์ และแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม เป็นพลังขับเคลื่อนประสบการณ์อันมีค่าของการใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนทุกชาติทุกภาษา การศึกษานำร่องทางภาษาช่วยเปิดโอกาสใหนักเรียนของประเทศเจ้าบ้าน ได้ปร้บตัวเขัากับสังคมของโรงเรียน ผ่านการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ที่มีเฉพาะในโรงเรียนของฝรั่งเศสเท่านั้น นักเรียนทุกคนยังได้เรียนภาษาของประเทศเจ้าบ้าน ได้ร้บการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในบริบทของความเป็นพหุภาษา

การเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

โรงเรียนในเครือข่ายของ AEFE มีนักเรียนจากประเทศเจ้าบ้านและนักเรียนต่างชาติ รวมกันเป็นจำนวนมากกว่า 60% ของนักเรียนทั้งหมด จึงเป็นการช่วยเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส การปลูกฝังการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม จึงช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นและยาวนาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศได้ที่ http://www.aefe.fr.