โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ
(Agency for French Education Abroad – AEFE )
หน่วยงานของกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศที่ดูแลโรงเรียนในระบบฝรั่งเศสที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

ความพิเศษของโรงเรียนฝรั่งเศสในต่างประเทศคือ
ตั้งแต่ระดับอนุบาล นักเรียนจะอยู่ในสังคมที่ใช้หลายภาษา
กุญแจเปิดประตูเบิกทางไปสู่ความสำเร็จ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และประชากรที่มีคุณภาพ

งานทะเบียนนักเรียน

คุณปุณยวีร์ แมซิเอร์ (คุณน้อง)
โทร. : +66 2 934 8008 ต่อ 171
อีเมล : inscriptions@lfib.ac.th

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เปิดรับนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต้นปีการศึกษา (ต้นเดือนกันยายน) หรือระหว่างปีการศึกษา
นักเรียนปัจจุบันไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องลงทะเบียน เพื่อขอศึกษาต่อในโรงเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

4. การชำระเงิน

5. การสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์

หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว โรงเรียนจะส่งอีเมล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นเรียน ให้ผู้ปกครองทราบภายใน 2 วัน เพื่อยืนยันว่าการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้

รายการสมุด/หนังสือและอุปกรณ์การเรียน

ท่านสามารถหาซื้อสมุด/หนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรของท่านได้ (กรุณาคลิก ที่นี่)