ตารางเวลา

ตารางเวลาเรียน

ระดับอนุบาล
นักเรียนชั้น PS, MS และ GS เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.10 น.

 

ระดับประถมศึกษา
นักเรียนชั้น CP ถึงชั้น CM2 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.10 น.

 

ตารางเวลาสำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมไทย (option thai renforcé)

ชั้น CP และชั้น CE1

วันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.10 น.

วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.10 น.

ชั้น CE2, ชั้น CM1 และชั้น CM2

วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.10 น.

วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.00 น.ถึง 15.10 น.

วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.10 น.

 

ตารางเรียนของนักเรียนแต่ละชั้น

ชั้น PS, MS และ GS (ระดับอนุบาล)

8.00 น. ถึง 11.00 น. เรียนช่วงเช้า

-ชั้น PS และ MS พักสันทนาการ เวลา 9.15 น. ถึง 9.45 น.

-ชั้น GS พักสันทนาการ เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.

11.00 น. ถึง 12.00 น. พักกลางวัน

12.10 น. ถึง 14.10 น. เรียนช่วงบ่าย

ชั้น CP และชั้น CE1

8.00 น. ถึง 11.00 น. เรียนช่วงเช้า

-พักสันทนาการ 9.45 น. ถึง 10.00 น.

11.00 น. ถึง 12.10 น. พักเที่ยง

12.10 น. ถึง 14.10 น. เรียนช่วงบ่าย

-พัก 13.05 น. ถึง 13.20 น.

ชั้น CE2, ชั้น CM1 และชั้น CM2

8.00 น. ถึง 11.30 น. เรียนช่วงเช้า

-พักสันทนาการ 10.00 น. ถึง 10.20 น.

11.30 น. ถึง 12.50 น. พักกลางวัน

12.50 น. ถึง 14.10 น. เรียนช่วงบ่าย