คณะผู้บริหารและแผนกธุรการ

Yvan SCHMITT

ผู้อำนวยการฝรั่งเศส

Chananao VARUNYOU

ผู้อำนวยการไทย

Chamila BALBOLIA

รองผู้อำนวยการ

Blaise FENART

หัวหน้าฝ่ายประถม

Isadore REAUD

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

Christophe MONIER

หัวหน้าฝ่ายธุรการและบัญชี

Supaluck TAECHAPONGSTORN

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Punyawee MERCIER

หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียน

Alice CHAMBON

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์