สารจากผู้อำนวยการ

ประจำปีการศึกษา 2021-2022

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ประจำปี 2021-2022 ขออวยพรให้ปีการศึกษานี้เป็นปีแห่งความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

 

ท่านได้เลือกโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพให้บุตรของท่านได้เข้ามาศึกษา นั่นแสดงว่านอกจากท่านจะเชื่อมั่นในคณะอาจารย์และชื่อเสียงของสถาบันแห่งนี้ ท่านยังไว้เชื่อใจการเรียนการสอนของระบบฝรั่งเศสและเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) การบริหารวิกฤตสุขอนามัยที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ และการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล (Distance learning) ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ

 

ผู้ปกครองหลายท่านได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก โรงเรียนจึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ ที่ได้ส่งบุตรมาเข้าศึกษาในโรงเรียน

 

แม้โรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลมาแล้วหลายช่วง แต่การเริ่มปีการศึกษาใหม่ด้วยการเรียนทางไกลนี้ ถือเป็นครั้งแรก โรงเรียนจึงได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมา ประกอบกับความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ของคณะอาจารย์ ทำให้การเริ่มปีการศึกษาแบบทางไกลครั้งนี้ ผ่านลุล่วงไปด้วยดี สร้างความมั่นใจและความกระตือรือล้นให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นและในทุกสถานการณ์

 

ด้านหลักสูตร คณะครูสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้จัดทำแผนการสอนแบบเจาะลึก ขณะที่คณะครูสอนภาษาไทยก็เตรียมแผนการเรียนภาษาไทยแบบบูรณาการ อีกทั้งมีจัดการเรียนการสอนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ (SIB) ให้นักเรียนระดับประถม ชั้น CP ถึงชั้น CM2 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ชั้น 6e, ชั้น 5e , ชั้น 2nde และชั้น 1ère

 

ด้านมัธยมศึกษา ได้มีการปรับรูปแบบการคิดคะแนนสอบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเล็กน้อยเพื่อลดความซับซ้อน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนเรียนวิชาเฉพาะ 7 วิชาในชั้น 1ère และวิชาเฉพาะ 8 วิชาในชั้น Terminale รวมถึงวิชาเลือกภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาอังกฤษของหลักสูตรภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย) และยังมีภาษาละติน และภาษากรีกอีกด้วย

 

ผลการสอบระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2021ของนักเรียนดีเยี่ยม นักเรียนชั้น 3ème สอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Brevet national) ผ่านทุกคน (100 %) นักเรียนชั้น Terminale สอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Baccalauréat) ผ่าน 98% ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด (ในจำนวนนี้ นักเรียนที่ได้เกียรตินิยมคิดเป็นจำนวน 84%) จากผลการสอบนี้เอง โรงเรียนจึงมั่นใจในรูปแบบการจัดสอบแบบใหม่ ซึ่งรวมการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค และการสอบปากเปล่า « grand oral »

 

แผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่ได้กำหนดให้ความสำเร็จและการพัฒนาตนของนักเรียนเป็นวัตถุประสงค์อันดับแรก รวมถึงกำหนดความสำคัญของการเรียนภาษาในบริบทแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เหตุนี้แผนพัฒนาจึงให้ความสำคัญกับการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการเสริมหลักสูตรให้แน่นและมีความหลากหลายมากขึ้น ระดับการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม จึงอยู่ในระดับดีเลิศ

 

ความสำเร็จของนักเรียนมิใช่มาจากการทำงานอย่างแข็งขันของครูเพียงอย่างเดียว ความเอาใจใส่ การสนับสนุน ความช่วยเหลือและการส่งเสริมจากผู้ปกครองก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

 

ในฐานะสมาชิกในเครือข่ายโรงเรียนของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองถือเป็นคุณประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างมาก มูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นองค์กรบริหารโรงเรียน ร่วมมือทำงานกับสมาคมผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งการดูแลงบประมาณ การบริหารการเงิน และการติดตามการใช้จ่าย นอกจากนี้สมาคมผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมอยู่ในคณะทำงานต่าง ๆ เช่น การรับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ การทำสัญญาจัดจ้างบริษัทให้บริการจากภายนอก และด้านการเงิน

สมาชิกสมาคมผู้ปกครองยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีอำนาจตัดสินสูงสุด

 

สถานภาพดังกล่าวนี้เอื้อต่อการสนับสนุนส่งเสริมและการร่วมกันตัดสินใจ เพื่อการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ยิ่งกว่านั้นโรงเรียนยังได้รับช่วยเหลือจากผู้ปกครองอาสาที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการงานอาคารสถานที่ คณะกรรมการการจัดซื้อ คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการด้านโรงอาหาร เป็นต้น หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น คณะที่ปรึกษาโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา หรือแม้แต่เป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนประจำชั้นเรียน

 

คณะผู้บริหารยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในปีการศึกษานี้ ได้แก่ คุณแบลส เฟอนาร์ต (Blaise FENART) หัวหน้าฝ่ายประถม และ คุณคริสตอฟ โมนิเย่ (Christophe Monier) หัวหน้าฝ่ายธุรการและบัญชี ทั้งสองเคยทำงานในโรงเรียนฝรั่งเศสในต่างประเทศมาแล้ว จึงสามารถนำประสบการณ์และความสามารถมาพัฒนาโรงเรียนของเราได้ทันที

 

สถานการณ์ด้านสุขอนามัยในประเทศในประเทศไทยที่แย่ลง ผลักให้เราต้องปรับตัว และปรับวิธีการ คุณภาพในการสื่อสารกับผู้ปกครองและคณะกรรมการต่าง ๆ จึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

 

โรงเรียนมีความยินดีที่จะนำประสบการณ์และความตั้งใจจริงมาพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเริ่มต้นปีการศึกษานี้อย่างสดใส และให้ปีการศึกษา 2021-2022 เป็นปียอดเยี่ยมสำหรับทุกคน

 

อาจารย์ชนาเนา วรัญญู และคุณอิวอง ชมิตต์