การเรียนภาษาระดับมัธยมศึกษา

การเรียนการสอนภาษาในโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ พัฒนาขึ้นตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) สอดคล้องกับแผนปรับปรุงการสอนภาษาของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศฝรั่งเศสในปี 2548

ด้วยเหตุนี้แผนการเรียนการสอนภาษาจึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม เอื้อให้นักเรียนสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จในการใช้ภาษา ในแบบเฉพาะของตน บนพื้นฐานความสามารถที่มีอยู่เดิม ประสบการณ์ ตามเป้าหมายของนักเรียนที่วางไว้

การเรียนการสอนภาษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ กำหนดแผนการเรียนการสอนด้านภาษาที่มุ่งหวังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ภาษาของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ปี 2014-2019 (ข้อ 17 ถึง 20) ของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ และข้อกำหนด 2177 ว่าด้วยนโยบายด้านภาษาของ AEFE เพื่อการเรียนการสอนแบบพหุภาษา

 

ภาษาที่บรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนมีทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่

– ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่นักเรียนทุกคนต้องใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

– ภาษาไทย ภาษาประจำชาติของประเทศเจ้าบ้าน

– ภาษาอังกฤษ

– ภาษาจีนกลาง

– ภาษาเสปน

– ภาษาเยอรมัน

 

โรงเรียนเริ่มสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

คณะครูจะจัดกิจกรรมต่างๆประกอบการเรียนภาษาทั้งสามนี้ให้แก่นักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้นำมาใช้จริง และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมของนักเรียน

ประกาศนียบัตรด้านภาษา

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา ที่จัดโดยสถาบันภาษาต่างๆ :
• การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF จัดโดย สถาบัน CIEP และ สมาคมฝรั่งเศส (Alliance française)
• การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
• การสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe Institut)
• การสอบวัดระดับภาษาสเปน จัดโดยสถาบันส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสเปน (Instituto Cervantes)
• การสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง จัดโดยศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

วิชาเสริมด้านภาษา

นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษาในแผนการสอนปกติ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ยังจัดการสอนวิชาเสริมด้านภาษา ดังนี้

 

ภาษาฝรั่งเศส : FLE (ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ) และ FLsco (ภาษาฝรั่งเศสเสริมสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา)

ภาษาไทย กำหนดเป็นวิชาบังคับจนถึงชั้น 4ème ได้แก่

– ภาษาไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนจะเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
– ภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทย จะเรียนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาเยอรมัน และภาษาเสปน) นักเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้น 6่ème

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาตามระดับความสามารถของตนเอง หรือตามแผนการศึกษาต่อของนักเรียน หรือตามคำแนะนำของครูภาษา

การเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ปกครองจะดำเนินการขอรับเข้าทดสอบและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ