FLE FLSCO

วิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้

FLSco คืออะไร แตกต่างจากวิชาภาษาฝรั่งเศสที่สอนในชั้นเรียนอย่างไร

ภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (FLSco) คือวิชาภาษาฝรั่งเศสที่สอนให้กับนักเรียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ และศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาของฝรั่งเศส

วิชา FLSco คือการสอนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในโรงรียนและสำหรับการศึกษา การสอนวิชานี้จะเป็นการสอนด้วยการนำหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในชั้นเรียนมาสอนย้ำอีกที และจะเน้น

  • พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น
  • การใช้ภาษาฝรั่งเศสในวิชาอื่นๆ เช่น ศัพท์ฝรั่งเศสสำหรับคณิตศาสตร์ พละศึกษา เป็นต้น
  • การใช้ภาษาฝรั่งเศสในสหวิทยาการ เช่น คำศัพท์ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตภายในในโรงเรียน คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน คำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง เป็นต้น

การเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (FLSco) จะเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งการพัฒนาความเข้าใจ และการสร้างผลงานออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศส นักเรียนจะร่วมทำกิจกรรมเสริม ที่จัดขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอนหลัก

โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (FLSco) ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส หรือที่เรียกกันว่า DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ประกาศนียบัตร DELF คือประกาศนียบัตรรับรองทักษะความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ดูแลจัดการโดยหน่วยงาน CIEP ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส และจัดสอบที่สมาคมฝรั่งเศสที่กรุงเทพฯ คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (FLSco)

การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (FLSco) มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ สามารถปรับตัวอยู่ในโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างรวดเร็ว

เมื่อนักเรียนเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (FLSco) นี้แล้ว นักเรียนจะพัฒนาความสามารถด้านภาษา จะเข้าใจวิชาความรู้ต่างที่สอนตามหลักสูตรหลักภายในห้องเรียน รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อการสื่อสารและเพื่อความเข้าใจได้คล่องแคล่วขึ้น