แผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

แผนกภาษาและอารยธรรมจัดทำแผนการเรียนการสอนด้านภาษา วรรณคดี และอารยธรรมระดับสูง ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส และสำหรับนักเรียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่และมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศที่ดี

แผนกภาษาและอารยธรรม คืออะไร

แผนกภาษาและอารยธรรมจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับสูง เป็นการเรียนการสอนสองภาษาโดยไม่เน้นด้านภาษาศาสตร์ โดยนักเรียนจะเรียนอีกวิชาหนึ่งในภาษาต่างประเทศ เป็นการเรียนเพิ่มจากชั่วโมงที่บรรจุในแผนการเรียนภาษาต่างประเทศปกติแล้ว

แผนการเรียนภาษาและอารยธรรมนี้ มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมและอารยธรรมของประเทศที่ใช้อิงจัดทำแผน โดยวิชาต่างๆดำเนินการสอนโดยเจ้าของภาษาผู้มีความชำนาญในวิชานั้นๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ

นักเรียนจะเรียนวิชาสามัญ และวิชาในแผนการเรียนการสอนของแผนกนี้เพิ่มเติม ได้แก่

• วิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง

• วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เป็นภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง (โดยจะเรียนวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในแผนการเรียนคลาสสิกลดลง 1 ชั่วโมง)

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่.

นักเรียนจะเข้าศึกษาในแผนกนี้อย่างไร

นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาในแผนกนี้ ต้องสมัครและเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน ขอให้ตรวจสอบขั้นตอนวิธีการสมัครและเอกสารสมัคร  คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ จะพิจารณาเอกสารการสมัครภายในเดือนมิถุนายน สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนกในปีการศึกษาถัดไป

ข้อควรรู้
นักเรียนที่ศึกษาในแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษจะเรียนหนัก จำนวนงานที่ต้องทำส่งและชั่วโมงการเรียนการทบทวนจะมากกว่าแผนการเรียนปกติ จึงเป็นแผนการเรียนที่เหมาะกับนักเรียนที่ตั้งอกตั้งใจจริง สามารถเรียนหนักและอ่านหนังสือจำนวนมากได้

ข้อควรรู้
อัตราค่าเล่าเรียนเพิ่มอีกปีละ 20,000 บาท

ประกาศนียบัตรต่างๆ

สำหรับนักเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมต่างชาติ

Le DNBI (Diplôme National du Brevet « option Internationale ») หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น “แผนการเรียนนานาชาติ”

การทดสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น “แผนการเรียนนานาชาติ” คือการทดสอบความรู้ทั่วไปของวิชาสามัญ และการทดสอบความรู้ของแผนกนี้ อันได้แก่ วิชาภาษาและวรรณคดี และวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยจะจัดสอบปากเปล่าในภาษาตามแผนการเรียน ดังกำหนดไว้ในตารางสอบของโรงเรียน ทักษะการพูดที่กำหนดไว้คือระดับ B2 ของกรอบมาตรฐานยุโรปในการจัดการเรียนการสอนภาษา (CEFR)

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่.

 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) หรือ ประกาศนียบัตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนจากหลักสูตรต่างชาติ

นักเรียนที่ศึกษาในแผนกภาษาและอารายธรรมจะทดสอบระดับความรู้วิชาวรรณกรรมของประกาศนียบัตร IGCSE เมื่ออยู่ปลายปีชั้น 2nde
ประกาศนียบัตร IGCSE คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจากสหราชอาณาจักร และเทียบเท่ากับประกาศนียบัตร GCSE ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในหลักสูตรประเทศอังกฤษ โดยมีหน่วยการด้านการทดสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นผู้พัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่.

 

OIB (Option Internationale du Baccalauréat) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนนานาชาติ

วิชาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตรมัธยมศึกษาของฝรั่งเศสแบบคลาสสิก คือ วิชาภาษาและวรรณคดี และ วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ทั้ง 2 วิชานี้จะจัดสอบเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการทดสอบของมหาวิทยาลับเคมบริดจ์ (University of Cambridge International Examinations) ว่าเทียบเท่ากับระดับ A Level
การสอบวิชาภาษาและวรรณคดี และ วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ จะเป็นทั้งแบบข้อเขียนและแบบปากเปล่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก”Guide pratique de l’OIB britannique

เหตุใดจึงควรเลือกเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ

นักเรียนของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (S.I.B) จะเรียนรู้วิธีจัดการกับปริมาณงานจำนวนมากและการจัดลำดับความสำคัญของงาน นักเรียนจะรอบรู้ด้านวัฒนธรรมของสองประเทศ (สามารถคิดด้วยมุมมองวัฒนธรรมอังกฤษหรือด้วยมุมมองวัฒนธรรมฝรั่งเศส) ทำให้มีมุมมองหลากหลาย ระบบการศึกษาทั้งสองระบบ ทำให้นักเรียนเรียนรู้วิธีคิดวิเคราะห์และวิธีเรียบเรียงความคิดได้หลายรูปแบบ มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาได้ดีเป็นพิเศษ และยังมีทัศนคติปรับเข้ากับงานแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม

นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรควบคู่นี้ จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง พร้อมกับความอะลุ้มอล่วยทั้งด้านสติปัญญาและวัฒนธรรม ทำให้กลายเป็นนักศึกษาโดดเด่นในระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ในประเทศฝรั่งเศสหรือในประเทศอื่น

นักเรียนที่สอบผ่านประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรแผนการเรียนนานาชาติ (OIB) มักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นที่นิยมสูงในหมู่นักเรียน และยังคงมีผลการเรียนยอดเยียม คะแนนสอบ 14/20 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี (Mention Bien) ของหลักสูตรฝรั่งเศส จะเทียบเท่ากับระดับ AAA ของการสอบ A Level ของหลักสูตรสหราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนอังกฤษ ยืนยันความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องทดสอบวัดระดับความรู้เพิ่มเติมอีก