มาตรการควบคุมโรคโควิด

ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการเพื่อการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม มีการประชุม ของคณะอนุกรรมการเพื่อ สขอนามัย และความปลอดภัย(Commission Hygiène et Sécurité) และคณะอนุกรรมการเพื่อ สุขอนามัย ความปลอดภัยและสภาพการทํางานของบุคลากร (CHSCT) เพื่อหารือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 โดยคํานึงถึงความสมดุล ระหว่างความต่อเนื่องของการเรียนการสอน และความปลอดภัย ด้านสุขภาพของ นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ประกาศปรับเปลี่ยนข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อ  ความเตรียมพร้อม สําหรับการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ข องโรงเรียนไทย คณะอนุกรรมการทั้งสองชุด ได้เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการดังต่อไปนี้ 

 

  • ผู้ติดเชื้อโควิด : ต้องทําการกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วัน และต้องมีใบรับรองแพทย์พรอ้มผลการตรวจ ATK เป็นลบ มาแสดงเพื่อกลับเข้าสู่ภายในบรเิวณโรงเรียน ในชั้นประถมศึกษา หากมีนักเรีนยติดเชื้อโควิด นักเรียนคนดังกล่าวเพียงคนเดียว ต้องทําการกักตัว ตามระยะเวลาที่กำหนด ครอบครัวของนักเรียนคนอื่นๆ ในระดับชั้น จะไดรับแจ้งข้อมูล เพื่อ เฝ้าสังเกต อาการ และนักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติมาตรการนี้ ได้บังคับ ใช้อยู่แล้ว ในระดับ ชั้น มัธยมศึกษา

 

  • ผู้เสี่ยงสูง : ลดระยะเวลากักตัว จาก 7 วัน เหลือเพียง 5 วัน จากนั้น สามารถมาโรงเรียนได้ ตามปกติ แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการอีก 5 วัน 

 

มาตรการต่อไปนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง : 

  • การสวมหนา้กากอนามัย 
  • การรักษาระยะห่าง และ class bubble สําหรับทุก กจิกรรมในโรงเรียน 
  • การตรวจ ATK ประจําสัปดาห์ในวันอาทิตย์และการยื่นใบรับรองผลการที่เป็นลบ ก่อนเข้าสู่ภายในบรเิวณ โรงเรียนในวันเช้าวันจันทร์ 

เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่โรงเรียนได้นำเสนอไป ได้รับการอนุมัติแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรุงเทพมหานครได้อนุญาตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม ให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนได้

* เอกสารฉบับนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงตามมติที่ประชุมวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565*

Protocole sanitaire en thailandais

ฉบับวันที่ 6 ตค 2564*

ผู้ปกครองสามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาในลานจอดรถเพื่อส่งนักเรียนแบบรีบด่วน (ไม่จอดแช่หรือจอดในลานจอด)

กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์นี่ เพื่อขอสติกเกอร์เข้าลานจอดรถ

โรงเรียนจะส่งชุดตรวจ ATK และแบบฟอร์มใบรับรองการตรวจ ให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

กรุณาทำการตรวจเย็นวันอาทิตย์ เพื่อนำใบรับรองการตรวจมาแสดงที่ทางเข้าโรงเรียน

บุคคลที่ไม่มีใบรับรองการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร หรือนักเรียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน สำหรับนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องมารับที่หน้าโรงเรียน

บุคลากรและนักเรียนจะได้รับชุดตรวจ และใบรับรองชุดใหม่ทุกบ่ายวันศุกร์ สำหรับการเข้าโรงเรียนในเช้าวันจันทร์

ในปัจจุบัน ชุดตรวจหาเชื้อแบบ saliva test ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับการตรวจด้วย ATK หากท่านผู้ปกครองประสงค์ที่จะใช้การตรวจแบบ saliva test ซึ่งเหมาะสมกว่ากับนักเรียนที่อายุน้อย สามารถหาซื้อมาใช้ได้ และกรอกใบรับรองการตรวจฉบับเดียวกับการใช้ชุดตรวจแบบ ATK

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง กรุณาตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายของนักเรียนทุกเช้าก่อนมาโรงเรียน เพราะจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าโรงเรียน ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือนักเรียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียน สำหรับนักเรียน โรงเรียนจะจัดให้แยกบริเวณจากผู้อื่น และติดต่อให้ผู้ปกครองจะมารับ

หลังจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน และจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกจุดในโรงเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนหมั่นล้างมือเป็นประจำ

ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกกิจกรรมในชั้นเรียน ระหว่างพัก และเมื่อมีการรวมตัวกัน

นอกจากการทำความสะอาดประจำวันแล้ว ทุกพื้นที่ในโรงเรียนจะได้รับการทำความสะอาดครั้งใหญ่และฆ่าเชื้อโรคทุกวันเสาร์

ในช่วงการเปิดเรียนช่วงแรก บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ผู้ปกครอง คนส่งของ ช่างจากภายนอก จะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้เฉพาะนอกเวลาที่มีการเรียนการสอนเท่านั้น และต้องผ่านการตรวจโดยชุดตรวจ ATK

จัดแบ่งชั้นเรียนและกิจกรรมเป็นสองส่วนแบบสอง Bubbles
– Bubble 1 : PS, PS-MS et MS
– Bubble 2 : GSA et GSB

การพักช่วงเช้าและพักกลางวัน มีการปรับและแยกเวลาระหว่างสอง  Bubbles

พักช่วงเช้า
9.30 น. ถึง 10.00 น. : Bubble 1
10.30 น. ถึง 11.00 น. : Bubble 2

มีการเช็ดล้างทำความสะอาดของเล่นและเครื่องเล่นหลังจากช่วงพักของแต่ละ Bubble

พักกลางวัน
11.00 น. ถึง 12.10 น. : Bubble 1
11.30 น.  ถึง 12.40 น. : Bubble 2

นอนกลางวัน

นักเรียนใน Bubble 1 จะนอนกลางวันตั้งแต่ เวลา 12.10 น. เป็นต้นไป มีการแยกห้องนอนสำหรับแต่ละห้องเรียน

ทั้งนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนกลับบ้านได้ก่อนเวลา 12.10 น. โดยกรุณาแจ้งเลขานุการฝ่ายอนุบาลล่วงหน้า

จัดแบ่งชั้นเรียนและกิจกรรมเป็น 5 ส่วนแบบ 5 Bubbles

– Bubble 3 : CPA – CPB – CPC – CPD
– Bubble 4 : CE1A – CE1B – CE1C – CE1D
– Bubble 5 : CE2A – CE2B – CE2C – CE2D
– Bubble 6 : CM1A – CM1B – CM1C – CM1D
– Bubble 7 : CM1/CM2 – CM2A – CM2B – CM2C

การพักช่วงเช้าและพักกลางวัน มีการปรับและแยกเวลา แบ่งโซนการใช้สนามเด็กเล่น (กรุณาดูในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด)

พักช่วงเช้า
– 9.45 น. ถึง 10.00 น. : Bubbles 3 และ 4
– 10.00 น. ถึง 10.20 น. : Bubbles 5, 6 และ 7

พักกลางวัน
– 11.00 น. ถึง 12.10 น. : Bulles 3 et 4
– 11.30 น. ถึง 12.50 น. : Bulles 5, 6 และ 7

พักช่วงบ่าย
– 13.10 น. ถึง 13.20 น. : Bulles 3 et 4

จะมีการจัดตารางสอนใหม่ที่ปรับให้เข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน จะประกาศให้ทราบใน Pronote ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม เป็นต้นไป

การพักช่วงเช้าและบ่าย และตารางสอน จะปรับเพื่อไม่ให้มีการย้ายห้องเรียนของักเรียนจำนวนมากพร้อมๆ กัน

ห้องพัก Foyer ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และห้องพัก Permanence ของนักเรียนมัธยมต้น จะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนให้ไม่เกิน 25 คน

ห้องสมุด CDI จำกัดจำนวนนักเรียนให้ไม่เกิน 25 คน

กิจกรรมกีฬาและพลศึกษา โรงเรียนจะปรับให้เหมาะสม โดยไม่มีกีฬาที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายผู้อื่น โดยเริ่มกิจกรรมทุกชนิดตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน (วิชาพละ, Option พลศึกษา, สโมสรกีฬา – AS)

เริ่มกิจกรรมพิเศษ และชั้นเรียนสอนการบ้านตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ท่านผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลต่างหากเพื่อการลงทะเบียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมพิเศษจะมีจำนวนน้อยกว่าปกติ และจัดในแบบ Bubble นักเรียนหนึ่งคนจะสามารถเลือกทำกิจกรรมพิเศษได้แค่สองกิจกรรมต่อสัปดาห์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดใน
– หน้า “กิจกรรมพิเศษนอกเวลา
– หน้า “ชั้นเรียนสอนการบ้าน

หน่วยงานสาธารณสุขขอให้สมาชิกสถานศึกษาทำการประเมินความเสี่ยงด้านโควิดในแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai โรงเรียนจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนดาวน์โหลดแอพ หรืออัพเดทข้อมูลทางเว้ปไซต์ และทำการประเมินเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai

มาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด (ไฟล์พีดีเอฟ)
แบบฟอร์มยืนยันผลตรวจหาเชื้อไว้รัสโควิด (ไฟล์พีดีเอฟ)

วิธีใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล (ยูทูป)