เอกสารสำหรับลงทะเบียนเรียน

รายการเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน

(สำเนา)

  1. Livret de famille* หรือทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อบิดามารดาและนักเรียนที่สมัครเรียน) หรือใบเกิด

2. หนังสือเดินทางของบิดามารดาและนักเรียน (สำหรับนักเรียนที่มีสองสัญชาติ)

3. Carnet de santé สมุดบันทึกสุขภาพ (ทุกหน้าที่แสดงรายการฉีดวัคซีน)

4. Certificat de scolarité หรือ ใบรับรองการศึกษา (ของปีการศึกษาปัจจุบัน)

5. Livret scolaire ou bulletins scolaires ou livrets d’évaluation ใบแสดงผลการเรียน (สมุดพก) ของปีปัจจุบัน (ที่ปรากฎคำอนุมัติให้เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไป) และใบแสดงผลการเรียน (สมุดพก) ของปีการศึกษาก่อนหน้านี้

6. Certificat de radiation (EXEAT ou Certificat de fin de scolarité) หรือใบลาออกจากโรงเรียน (ใบรบ.)

นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้น Terminale และจะสอบไล่ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฺBaccalauréat) ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  • ผลการสอบ Epreuves anticipées
  • Livret scolaire du baccalauréat s’il vous a été remis ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หากมี
  • Certificat de participation à la journée d’appel à la préparation à la défense (JAPD) ou Attestation de recensement à la JAPD (เฉพาะนักเรียนที่มีสัญชาติฝรั่งเศส)

*Livret de famille ทะเบียนบ้าน / สูติบัตร

สำหรับนักเรียนที่มีสองสัญชาติ (ไทยหรือสัญชาติอื่น) ผู้ปกครองต้องส่งสำเนาสูติบัตรไทย และเอกสารแสดงสัญชาติที่สองของบุตร ตัวอย่างเอกสารของนักเรียนสัญชาติไทย-ฝรั่งเศส ได้แก livret de famille français หรือ l’acte de naissance français และเอกสารที่แสดงหมายเลขประชาชนไทย 13 หลัก ซึ่งปรากฎอยู่ในสูติบัตรไทย หรือบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน

ในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน
ผู้ปกครองต้องส่งสำเนาคำสั่งศาลยืนยันสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร และเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายให้บุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ  รวมถึงให้ข้อมูลส่วนตัว (ที่อยู่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์) ของผู้ปกครองผู้ไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดูบุุตรเมื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียน ข้อมูลทุกอย่างต้องชัดเจน