ระดับมัธยมศึกษา

Collège

(นักเรียนอายุ 12 ถึง 15 ปี)

เมื่อจบชั้นประถมศึกษา นักเรียนทุกคนจะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (6ème, 5ème, 4ème and 3ème) โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ

 

ชั้น 6ème นักเรียนจะใช้ทักษะและความรู้ต่างๆที่สั่งสมจากระดับประถมศึกษา มาสร้างเป็นรากฐาน เพื่อพัฒนาและฝึกฝนการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

 

ชั้น 5ème และชั้น 4ème นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบ้ติในเชิงลึก

 

ชั้น 3ème นักเรียนจะต้องเรียนรู้ให้ครบตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปลายปีการศึกษา นักเรียนจะต้องสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Diplôme National du Brevet – DNB)

 

รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยธรรม ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และพลศึกษา ภาษาต่างประเทสจะมีความสำคัญมากขึ้น นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่หนึ่ง เน้นการฝึกพูด เมื่อเข้าเรียนชั้น 5ème นักเรียนจะต้องเลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ซึ่งโรงเรียนมีเสนอให้เลือก คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนกลาง

 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่พิเศษ เพราะจำนวนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละห้องจะน้อยกว่าระดับมาตรฐานทั่วไป ในต้นปีการศึกษา 2562-2563 มีนักเรียนโดยเฉลี่ยเพียงห้องละ 24 คน

Lycée

(นักเรียนอายุ 15 ถึง 18 ปี)

การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ Seconde, Première และ Terminale

 

จาการปฏิรูปหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตร Baccalauréat ครั้งล่าสุด มีการยกเลิกสายวิชา ES, L, S (เศรษฐศาสตร์-สังคมศาสตร์, ภาษาและวรรณคดี, วิทยาศาสตร์) และนำระบบใหม่มาใช้ เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้น Seconde (มัธยมศึกษาปีที่ 4) จะเลือกเรียนวิชาเฉพาะ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 8 วิชา

 

และนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยประกอบการสอบ Baccalauréat

 

จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยห้องละ 19 คน (ต้นปีการศึกษา 2562-2563) ทั้งในวิชาเลือกและวิชาเฉพาะ ถือเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

 

ในปลายปีการศึกษา 2561-2562 นักเรียนชั้น Terminale  สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตร Baccalauréat ทุกคน