orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
FB
 

บทบาทของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการบริหารโดยผู้ปกครอง กล่าวคือ เมื่อท่านส่งบุตรของท่านเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะร่วมบริหารงานและดูแลนักเรียนของโรงเรียนด้วย นั่นหมายความว่า บุตรของท่านจะมีลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวันในโรงเรียนอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน และอีกประการหนึ่ง เท่ากับท่านได้มีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มประชาคมฝรั่งเศสที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย

ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นกรรมการในคณะต่าง ๆ ตามแต่ท่านสะดวก

 • ผู้ประสานงานผู้ปกครอง (parent-relais) : ในชั้นเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแต่ละชั้น จะมีผู้ปกครอง 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างครู โรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ท่านสามารถลงสมัครได้ในวันที่มีการประชุมครูและผู้ปกครองซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยมีครูใหญ่ฝ่ายประถมเป็นผู้รับรองการสมัคร ผู้ประสานงานผู้ปกครองนี้จะมีส่วนเร่วมในการเตรียมการเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการระดับประถมศึกษาด้วย

 • ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน (parent-délégué) : จำนวน 4 ท่าน (ผู้แทนจริง 2 และ ผู้แทนสำรอง 2) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ปกครองนักเรียนในการติดต่อประสานงานระหว่างครู โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้นและมัธยมปลาย) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น ยังมีส่วนร่วมในการเตรียมการเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย ท่านสามารถสมัครได้ในเดือนกันยายน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรองการสมัคร

 • คณะอนุกรรมการวิชาการระดับประถมศึกษา (Conseil d’Ecole) : ประกอบด้วยกรรมการ 16 ท่าน (กรรมการจริง 8 และ กรรมการสำรอง 8) โดยผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัคร (กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการเลือกสรรคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน)  คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ให้ความเห็นในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประถมศึกษา มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง กรรมการบางท่านในคณะนี้อาจจะสนใจสมัครเป็นกรรมการในกลุ่มทำงาน (groupes de travail) หรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (commissions) ได้อีกในขณะเดียวกัน

 • คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน (Conseil d’Etablissement) : ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน (กรรมการจริง 4 และกรรมการสำรอง 4) โดยผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัคร (กลางเดือนตุลาคม) มีหน้าที่พิจารณาตัดสินด้านการเรียนการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนโดยทั่วไป มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง อาจจะมีกลุ่มทำงานต่าง ๆ (เช่น กลุ่มอินเทอร์เน็ต กลุ่มโครงการสถานศึกษา กลุ่มแนะแนวการเรียน กลุ่มภาษา ฯลฯ ) เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มและลักษณะงานของกลุ่มในแต่ละปี

 • คณะอนุกรรมการวิชาการระดับมัธยมศึกษา (Conseil du Second Degré) : ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน (กรรมการจริง 2 และกรรมการสำรอง 2) ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ให้ความเห็นในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายมัธยมศึกษา มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง กรรมการบางท่านในคณะนี้สามารถสมัครเป็นกรรมการเพื่อทำงานให้กับกลุ่มทำงาน (groupes de travail) หรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (commissions) ได้อีกในขณะเดียวกัน

 • คณะอนุกรรมการด้านกิจการโรงเรียน (Conseil de Vie Lycéenne) : ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน มีหน้าที่ลงความเห็นในการใช้เงินของโรงเรียน การจัดการเรียนการศึกษา การทำงานและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดสถานที่ในโรงเรียน มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 • คณะอนุกรรมการด้านระเบียบวินัย (Conseil de Discipline) : ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน (3 ท่านจากมัธยมต้น และ 2 ท่านจากมัธยมปลาย) ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน คณะอนุกรรมการชุดนี้มีบทบาทในการกำหนดบทลงโทษแก่นักเรียน เมื่อมีเหตุจำเป็น และมีการประชุมพิจารณาร่วมกันเป็นกรณีไป

 • คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาเพื่อสุขภาพและการเป็นพลเมืองที่ดี (Conseil de l’Education à la Santé et à la Citoyenneté) : ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน และอีก 1 ท่านจากคณะอนุกรรมการวิชาการระดับประถมศึกษา (ทางโรงเรียนยินดีอย่างยิ่งถ้ามีผู้ปกครองท่านใดที่พอจะดูแลเรื่องนี้ได้ และสนใจสมัครเป็นกรรมการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการคัดเลือก) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเป็นพลเมืองที่ดี การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง และการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหา มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 3 ครั้ง หรือจัดประชุมเป็นกรณีไป

 • คณะกรรมการการเงิน (Comité de Gestion) : ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้เลือกเข้ามาจากที่ประชุมสามัญใหญ่ (ปลายเดือนกันยายน) คณะกรรมการการเงินมีหน้าที่พิจารณาตัดสินทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีคณะกรรมการทำงานชุดอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย (เช่น คณะกรรมการฝ่ายรถโรงเรียน ฝ่ายโรงอาหาร ฝ่ายบำรุงซ่อมแซม ฯลฯ) ทั้งนี้ จำนวนของคณะอนุกรรมการและลักษณะของงานจะถูกกำหนดปีต่อปี

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ (เงื่อนไขการลงสมัคร บทบาทที่ชัดเจนของกรรมการในแต่ละชุด เป็นต้น) จากเว็บไซต์ของโรงเรียน

สรุปบทบาท

tableau role eng

 หมายเหตุ :

 • ผู้ปกครองที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการเงิน (Comité de Gestion) ต้องประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (Commissions) จึงไม่สามารถสมัครลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ (Conseils) ชุดต่างๆได้ แต่สามารถร่วมเป็นผู้ประสานงานผู้ปกครอง (Parent-Relais) หรือผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน (Parent-délégué) ได้
 • สมาชิกของกลุ่มทำงานย่อย (Groupes de Travail) ที่ขึ้นกับคณะกรรมการวิชาการ (Conseil d’Etablissement) เป็นผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ในขณะที่ สมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (Commissions) ที่ขึ้นกับคณะกรรมการการเงิน (Comité de Gestion) เป็นผู้ปกครองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้อง