orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
calendrier web
 

Sante_banner

Informations générales
L'orthophonie
Le point écoute
Les poux

บริการแก้ไขการพูด


คุณแคลร์ เอสปานอล (เดิมทำงานในโรงพยาบาลสมิติเวช) และคุณเดลฟีน โกสตูซียัค มารับทำแหน่งแทนคุณเอเตียน เคลมองแซลและคุณมารีน รูเซอโลต์ ที่ลาออกไป

หากผู้ปกครองประสงค์จะให้บุตรของท่านทำการทดสอบหรือรับบริการต่อ กรุณาติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะ “นักแก้ไขการพูด” ยินดีตอบคำถามของท่านโดยเร็วที่สุด พร้อมให้รายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย

อรรถบำบัดคืออะไร

อรรถบำบัดเป็นอาชีพด้านสุขภาพแขนงหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการรักษา ประกอบด้วยการป้องกัน ตรวจประเมิน รักษาความบกพร่องและปัญหาด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
-    ภาษาพูด เขียน และการสื่อสาร
-    ระบบอวัยวะสื่อสาร
-    กระบวนการคิดซึ่งเกี่ยวพันการออกเสียง คำพูด ภาษาพูดเขียน และความรู้ด้านคณิตศาสตร์

จากบทความทางอินเตอร์เน็ตของ FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes)

 เมื่อใดที่ต้องปรึกษานักแก้ไขการพูด

หากลูกของท่านเคยรับการรักษาและยังมีปัญหาอยู่ หรือครูได้แจ้งให้ทราบ หรือท่านสังเกตเห็นปัญหาด้านการพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง ด้านความเข้าใจ ด้านการเขียน ด้านการใช้เหตุผลและกระบวนการคิด สมาธิ ความจำ หรือพัฒนาการทางภาษาค่อนข้างช้า หรือมีเพียงท่านที่ฟังเข้าใจ หรือเด็กมีเสียงสั่นเครือ การกลืนผิดปกติ (บ่อยครั้งมาจากการใส่ที่ดัดฟัน) ฯลฯ โปรดติดต่อนักแก้ไขการพูดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย

ผู้ปกครองต้องทำการนัดหมายกับนักแก้ไขการพูดด้วยตนเอง และควรอยู่ร่วมในการตรวจวินิจฉัย

การประเมินและการติดตามผล

ในขั้นแรก นักแก้ไขการพูดจะตรวจประเมินจากการสังเกตและการทดสอบเฉพาะทาง การตรวจประเมินแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรกเป็นการพบปะพูดคุยกับเด็กและครอบครัว ตามด้วยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ช่วงนี้เด็กจะอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูดเพียงลำพัง หลังจากนั้นจะรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อทราบผลแล้ว ผู้ปกครองพร้อมกับเด็กและนักแก้ไขการพูดจะร่วมกันตัดสินใจทำการการรักษา ฟื้นฟูหรือไม่

สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม CP ขึ้นไป อาจต้องนัดรักษานอกเวลาเรียน แต่ไม่ได้บังคับ (เนื่องจากคาบเวลาจำกัด)

ผู้ปกครองอยู่ร่วมระหว่างรักษาได้ในบางครั้ง และติดต่อขอนัด เพื่อทราบและติดตามผลการรักษาได้

สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า การนัดพบเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองจะเน้นการทำงานร่วมกันของทั้งสามฝ่าย ได้แก่ เด็ก นักแก้ไขการพูดและผู้ปกครอง การปฏิบัติตามคำแนะนำ และการกระตุ้นของผู้ปกครองในเรื่องการฝึกพูดของเด็กจะช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพา การแก้ไขการพูดต่อไป

ขอให้ผู้ปกครองกรุณาติดต่อกับนักแก้ไขการพูดโดยตรงและแจ้งให้นักแก้ไขการพูดทราบ หากต้องการยกเลิกหรือไม่สามารถมาตามนัดได้

ระยะเวลาในการรักษา

ระยะเวลารักษาขึ้นอยู่กับปัญหาหรือความบกพร่องของเด็กแต่ละคน อาจใช้เวลาเพียงสองสามครั้ง จนถึงหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเด็กที่เข้ารับการรักษาและครอบครัว ไปจนถึงความถี่และความสม่ำเสมอในการเข้ารักษา

ขอบข่ายคุ้มครองของประกันสุขภาพ

การคุ้มครองและจำนวนเงินค่าคุ้มครอง ที่ประกันจะจ่ายคืน ขึ้นอยู่กับประเภทประกันของผู้ปกครองที่ทำไว้  ท่านควรติดต่อสอบถามกับตัวแทนประกันของท่านล่วงหน้า ว่าสามารถเบิกค่ารักษาทางด้านนี้ได้หรือไม่  โดยทั่วไป บริษัทประกันมักจะขอใบสั่งของแพทย์ ซึ่งท่านขอได้จากโรงพยาบาลใดก็ได้แล้วแต่ท่านเลือก

ติดต่อ

คุณมารีน รูเซอโลต์, คุณเดลฟีน โกสตูซีอัค
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.