orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
FB
 

อนุบาล-ประถมเป็นระดับแรกของการเรียน ประกอบไปด้วยแผนกอนุบาลและแผนกประถม ถือเป็นระดับพื้นฐานของการเรียนรู้มุ่งเน้นความเป็นเลิศและหน้าที่ของพลเมือง

ภารกิจสำหรับการเรียนการสอนระดับอนุบาล-ประถมนี้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยอนาคตของโรงเรียนลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2548 (ซึ่งได้รับการปรับปรุง) ดังนี้

• โรงเรียนรับประกันว่านักเรียนจะได้รับการฝึกฝนระดับพื้นฐานในระดับที่น่าพอใจ

• นักเรียนจะได้รับโอกาสเท่าเทียมกันและปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศสได้ด้วยดี

• โรงเรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ

• โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงออกอย่างเต็มที่

ระดับชั้น

แผนกอนุบาล-ประถมจะแบ่งออกเป็นสามระดับ

• ระดับเรียนรู้เริ่มแรก ได้แก่ชั้นอนุบาล (Petite section และ Moyenne section)

• ระดับเรียนรู้พื้นฐาน  ครอบคลุมตั้งแต่ Grande section (แผนกอนุบาล) จนถึง CE1 (แผนกประถม)

• ระดับเรียนรู้เชิงลึก เริ่มตั้งแต่ CE2 ไปจนถึง CM2 (ปีสุดท้ายของระดับประถม)