orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
FB
 

คณะที่ปรึกษาประจำชั้น (ระดับมัธยมศึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำชั้น (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) จะประชุมทุกๆปลายภาคการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม

คณะที่ปรึกษาประจำชั้นประกอบไปด้วย

  • ผู้อำนวยการ
  • คณะครูผู้สอน
  • ตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้ปกครองจำนวน 2 คน
  • ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
  •  พยาบาลหรือผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ (หากมี)

บทบาทและหน้าที่

  • สรุปการพัฒนาการด้านการเรียนของชั้น
  • เฝ้าดูและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
  • เสนอแนะหรือตัดสินใจเลือกแผนการเรียนร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียน
  • บทบาทของครูประจำชั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงาน

บทบาทและหน้าท่คณะที่ปรึกษาประจำชั้น  (fichier PDF)

คณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนประจำชั้นจำนวน 2 คน นักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน และตัวแทนผู้ปกครองจำนวน 2 คนจากคณะที่ปรึกษาโรงเรียน โดยมีนักเรียนหนึ่งคนเป็นรองประธาน

คณะกรรมการนักเรียนจะประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (ก่อนการประชุมคณะที่ปรึกษาโรงเรียนแต่ละครั้ง) เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นไปของนักเรียนภายในโรงเรียน 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน  (ไฟล์พีดีเอฟ)
ผังคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ไฟล์พีดีเอฟ)

คลิกเพื่อเข้าดูรายงานการประชุมคณะนักเรียนที่ปรึกษาฯ

คณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพและหน้าที่พลเมือง

สมาชิกคณะกรรมการด้านสุขภาพและหน้าที่พลเมืองจะประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อกำหนดแผนการเรียนด้านสุขภาพ การป้องกันความประพฤติสุ่มเสี่ยง การดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหา หน้าที่พลเมือง ฯลฯ โดยมีผู้ปกครองอาสาและครูจำนวนหนึ่งเป็นสมาชิกร่วม

คณะฯจะกำหนดปฎิทินโครงการสำหรับทุกระดับชั้น ตอนต้นปีการศึกษา

คณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพและหน้าที่พลเมือง  (ไฟล์พีดีเอฟ)
ผังคณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพและหน้าที่พลเมือง (ไฟล์พีดีเอฟ)
โครงการประจำปี 2560-2561 (fichier PDF)
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกเพื่อเข้าดูรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพและหน้าที่พลเมือง

คณะที่ปรึกษาด้านวินัย

บทบาทและหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาด้านวินัย  (ไฟล์พีดีเอฟ)
ผังคณะที่ปรึกษาด้านวินัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2560-2561(ไฟล์พีดีเอฟ)
ผังคณะที่ปรึกษาด้านวินัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ไฟล์พีดีเอฟ)

คณะที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน

บทบาทและหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน  (ไฟล์พีดีเอฟ)
ผังคณะที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560-2561 (fichier pdf)

คณะที่ปรึกษาโครงการอื่นๆ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอื่นๆจะประขุมตามเวลาที่สะดวก เพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสั่งอุปกรณ์การเรียน ตลาดนัดคริสต์มาส ตลาดนัดฤดูใบไม้ผลิ ฯลฯ  โดยมีผู้ปกครองอาสาเป็นสมาชิก