การทดสอบวัดระดับความรู้

หากบุตรของท่านไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น  CP จนถึงชั้น Terminale (ไม่มีการทดสอบวัดระดับความรู้สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล)

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา :

นักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ประสงค์จะเข้าศึกษา
– ชั้น CP (ระหว่างปีการศึกษาเท่านั้น) ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสและวิชาคณิตศาสตร์
– ชั้น CE1 ถึง ชั้น CM2 ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสและวิชาคณิตศาสตร์

กรุณาติดต่อเลขานุการแผนกประถมศึกษา เพื่อขอทราบวันจัดการทดสอบ ได้ที่ [email protected]

ระดับมัธยมศึกษา:

นักเรียนที่มาจากระบบการศึกษาอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส หากประสงค์จะเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา ต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสและวิชาคณิตศาสตร์ โดยจะใช้เวลาสอบวิชาละประมาณ 1.30 ชั่วโมง

กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อขอทราบวันจัดการทดสอบได้ที่ [email protected]

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสและวิชาคณิตศาสตร์ จัดขึ้นสำหรับ 

-นักเรียนที่มิได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส
-นักเรียนที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาในระบบฝรั่งเศส ได้แก่สถานศึกษาของรัฐหรือของเอกชนที่ได้รับการรับรอง
-นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนทางไกล CNED ครบตลอดปีการศึกษา
-นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาของเครือข่าย AEFE (ทั้งที่เป็นสถานศึกษาภายใต้การบริหารโดยตรงหรือสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง)

นักเรียนต้องชำระค่าทดสอบวัดระดับความรู้คนละ 5,000 บาท ก่อนเข้าทำการทดสอบ

โรงเรียนจะไม่คืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่าจะในกรณีใด