การสมัครเรียน

การสมัครเรียน

การสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาปีการศึกษา 2023-2024

  1. กรอก แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์
  2. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่ท่านได้รับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน (คลิกดู รายการเอกสารที่ต้องนำส่ง) ไปยังงานทะเบียนนักเรียน : [email protected].
  3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน

การส่งหลักฐานการโอนเงินยังไม่ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงินที่ท่านโอนมาได้เข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
นับจาก 2 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักเรียนจึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้

ตารางเทียบอายุ/ชั้นเรียน

2022 – 2023 2023 – 2024
(ก.ย 2022 – ก.ค 2023) (ก.ย 2023 – ก.ค 2024)
ชั้น ปีเกิด ชั้น ปีเกิด
PS 2019 PS 2020
MS 2018 MS 2019
GS 2017 GS 2018
CP 2016 CP 2017
CE1 2015 CE1 2016
CE2 2014 CE2 2015
CM1 2013 CM1 2014
CM2 2012 CM2 2013
6ème 2011 6ème 2012
5ème 2010 5ème 2011
4ème 2009 4ème 2010
3ème 2008 3ème 2009
2nde 2007 2nde 2008
1ère 2006 1ère 2007
Tle 2005 Tle 2006

การทดสอบวัดระดับ

หากบุตรของท่านไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น CP จนถึงชั้น Terminale (ไม่มีการทดสอบวัดระดับความรู้สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล)

ข้อมูล ด้านการเงิน

ผู้ปกครองต้องชำระค่าแรกเข้า เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ก่อนวันที่นักเรียนจะเข้าเรียน หากประสงค์จะทราบวิธีชำระเงิน กรุณาคลิก ที่นี่

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อแผนกบัญชีที่ [email protected]