การสมัครเรียน

การสมัครเรียน

การสมัครเรียนระหว่างปีการศึกษา 2020-2021

  1. กรอก แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์
  2. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่ท่านได้รับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน (คลิกดู รายการเอกสารที่ต้องนำส่ง) ไปยังงานทะเบียนนักเรียน : inscriptions@lfib.ac.th
  3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน
  4. ชำระค่าเล่าเรียน 50% ของจำนวนค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระของปีปัจจุบัน โดยคำนวนจากวันเข้าเรียนจนถึงวันเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2020-2021  (เริ่มวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ตลอดเทอม
เริ่ม 02/09/2563 09/11/2563 04/01/2564 01/03/2564 26/04/2564
สิ้นสุด 22/10/2563 18/12/2563 12/02/2564 09/04/2564 02/07/2564

การสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาปีการศึกษา 2021-2022

  1. กรอก แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์
  2. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่ท่านได้รับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน (คลิกดู รายการเอกสารที่ต้องนำส่ง) ไปยังงานทะเบียนนักเรียน : inscriptions@lfib.ac.th.
  3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน

การส่งหลักฐานการโอนเงินยังไม่ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงินที่ท่านโอนมาได้เข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
นับจาก 2 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักเรียนจึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้

Correspondances

2020 – 2021 2021 – 2022
(sept 2020 – juillet 2021) (sept 2021 – juillet 2022)
Niveau Année de naissance Niveau Année de naissance
PS 2017 PS 2018
MS 2016 MS 2017
GS 2015 GS 2016
CP 2014 CP 2015
CE1 2013 CE1 2014
CE2 2012 CE2 2013
CM1 2011 CM1 2012
CM2 2010 CM2 2011
6ème 2009 6ème 2010
5ème 2008 5ème 2009
4ème 2007 4ème 2008
3ème 2006 3ème 2007
2nde 2005 2nde 2006
1ère 2004 1ère 2005
Tle 2003 Tle 2004

การทดสอบวัดระดับ

หากบุตรของท่านไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น CP จนถึงชั้น Terminale (ไม่มีการทดสอบวัดระดับความรู้สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล)

ข้อมูล ด้านการเงิน

ผู้ปกครองต้องชำระค่าแรกเข้า เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ก่อนวันที่นักเรียนจะเข้าเรียน หากประสงค์จะทราบวิธีชำระเงิน กรุณาคลิก ที่นี่

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อแผนกบัญชีที่ comptabilite@lfib.ac.th