การสมัครเรียน

การสมัครเรียน

การสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาปีการศึกษา 2021-2022 และ 2022-2023

  1. กรอก แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์
  2. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่ท่านได้รับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน (คลิกดู รายการเอกสารที่ต้องนำส่ง) ไปยังงานทะเบียนนักเรียน : [email protected].
  3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน

การส่งหลักฐานการโอนเงินยังไม่ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงินที่ท่านโอนมาได้เข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
นับจาก 2 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักเรียนจึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้

คารางเทียบอายุ/ชั้นเรียน

2021 – 2022 2022 – 2023
(ก.ย 2021 –  ก.ค 2022) (ก.ย 2022 – ก.ค 2023)
ชั้น ปีเกิด ชั้น ปีเกิด
PS 2018 PS 2019
MS 2017 MS 2018
GS 2016 GS 2017
CP 2015 CP 2016
CE1 2014 CE1 2015
CE2 2013 CE2 2014
CM1 2012 CM1 2013
CM2 2011 CM2 2012
6ème 2010 6ème 2011
5ème 2009 5ème 2010
4ème 2008 4ème 2009
3ème 2007 3ème 2008
2nde 2006 2nde 2007
1ère 2005 1ère 2006
Tle 2004 Tle 2005

การทดสอบวัดระดับ

หากบุตรของท่านไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น CP จนถึงชั้น Terminale (ไม่มีการทดสอบวัดระดับความรู้สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล)

ข้อมูล ด้านการเงิน

ผู้ปกครองต้องชำระค่าแรกเข้า เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ก่อนวันที่นักเรียนจะเข้าเรียน หากประสงค์จะทราบวิธีชำระเงิน กรุณาคลิก ที่นี่

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อแผนกบัญชีที่ [email protected]