ขั้นตอนการสมัครเข้าแผนก SIB

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสามารถเข้าเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษได้ เมื่อมีระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ข้อควรรู้
นักเรียนที่ศึกษาในแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษจะเรียนหนัก จำนวนงานที่ต้องทำส่งและชั่วโมงการเรียนการทบทวนจะมากกว่าแผนการเรียนปกติ จึงเป็นแผนการเรียนที่เหมาะกับนักเรียนที่ตั้งอกตั้งใจจริง สามารถเรียนหนักและอ่านหนังสือจำนวนมากได้

ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (CSI) จะพิจารณาอนุมัติใบสมัครเข้าเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ตามคำเสนอของครูใหญ่ฝ่ายประถมและผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้ตรวจสอบระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนตามประเภทการศึกษาที่กำหนดไว้ในมาตรา D421-133 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของภาษาและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน

ข้อควรรู้ 

คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (CSI) พิจารณาใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้น 6ème แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ประกอบด้วย

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ครูใหญ่แผนกประถม
  • คณะครูฝรั่งเศสและครูต่างชาติที่สอนในแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ
  • ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ
  • สมาชิกอีก 2 ท่านที่ได้รับเลือกเนื่องจากมีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานของแผนก (ผู้ประสานงานด้านภาษาฝ่ายประถมและผู้ประสานงานด้านภาษาฝ่ายมัธยม)

 

คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (CSI) พิจารณาใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้นชั้น 5ème, 2nde และ 1ère แผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ ประกอบด้วย

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • คณะครูฝรั่งเศสและครูต่างชาติที่สอนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ
  • ครูประจำชั้น 6ème, 3ème และ 2nde
  • ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนของแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ
  • สมาชิกอีก 2 ท่านที่ได้รับเลือกเนื่องจากมีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานของแผนก (ผู้ประสานงานด้านภาษาฝ่ายประถมและผู้ประสานงานด้านภาษาฝ่ายมัธยม)

ขั้นตอนการสมัคร 3 ขั้น

1/ กรอกเอกสารและทดสอบความสามารถในการพูด :

นักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะเข้าเรียนแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (SIB) จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ (แบบฟอร์ม Google) พร้อมส่งวิดีโอแนะนำตัว

ข้อควรรู้
ความยาววิดีโอ มีความยาวประมาณ 2-3 นาที
เนื้อหาวิดีโอ แนะนำตัว พร้อมบอกแรงจูงใจที่อยากเข้าเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ (SIB)

เกณฑ์พิจารณา

– พูดโดยไม่อ่านบันทึก
– สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
– การใช้โครงสร้างภาษาและรุ่มรวยด้วยคำศัพท์
– แรงจูงใจของนักเรียนสอดคล้องเป้าหมายการเรียนในแผนกนี้

2/ ทดสอบความสามารถในการเขียน

นักเรียนที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถในการพูด พิจารณาโดยครูในแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษและผู้ประสานงานด้านภาษา จะสามารถเข้าทดสอบความสามารถในการเขียน

ข้อควรรู้
ระยะเวลาทดสอบ 1.30 ชั่วโมง
หัวข้อทดสอบ – การเขียนถ่ายทอดความเข้าใจงานวรรณกรรม
– สำนวนการเขียน

เกณฑ์พิจารณา

– เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งในข้อสอบ
– เขียนสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว
– การใช้โครงสร้างภาษาเขียนและรุ่มรวยด้วยคำศัพท์
– การใช้ภาษาถูกต้อง

3/ การอนุมัติ

คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (CSI) จะอนุมัติการสมัครเข้าเรียน และแจ้งผู้ปกครองให้ทราบผลการอนุมัติ

ตารางเวลาสมัคร
31/05/2021 ยื่นเอกสารสมัครและวิดีโอ
01/06/2021 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 07/06 ถึงวันที่ 11/06/2021

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกสอบข้อเขียน

16/06/2021

คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (CSI) พิจารณาอนุมัติใบสมัคร

ต้นกันยายน

คณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษ (CSI) จะพิจารณาอนุมัติใบสมัครของนักเรียนที่ส่งมาหลังการประชุมของคณะที่ปรึกษาฯวันที่ 16 มิถุนายน

ข้อควรรู้

– นักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนก่อนวันที่ 2 กันยายน 2021 ซึ่งเป็นวันแรกของปีการศึกษา 2021-2022 หากต้องการจะเข้าเรียนแผนกนี้ ต้องดำเนินตามขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โรงเรียนจะจัดทดสอบการใช้ภาษาเขียนต่อไป

– เอกสารสมัครของนักเรียนทุกคน ที่ได้รับหลังการประชุมของคณะที่ปรึกษาแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษในวันที่ 14 มิถุนายน 2021 จะถูกนำมาพิจารณาในช่วงต้นปีการศึกษาเดือนกันยายน และหากมีที่ว่าง โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนในแผนกนี้

– นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ยังไม่สามารถเข้าเรียนในแผนกนี้ได้ทันที แต่สามารถจัดเตรียมเอกสารสมัครสำหรับปีการศึกษาถัดไป

– นักเรียนใหม่ทุกคนที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษาและศึกษาในแผนกภาษาและอารยธรรมอังกฤษในโรงเรียนเดิม สามารถเข้าเรียนในแผนกนี้ได้หากมีที่ว่าง และนักเรียนคนนั้นไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อน