การเรียนทางไกล

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน
– ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การเรียนการสอนจะเป็นไปตามที่ครูประจำชั้นกำหนด
– ชั้นมัธยมศึกษา การเรียนการสอนจะเป็นไปตามครูแต่ละวิชาระบุไว้ใน Pronote