การเรียนทางไกล

กรณีเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการวางระเบียบเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการศึกษา