ข้อมูลสำคัญสำหรับวันแรกประจำปีการศึกษา 2564-2565

ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา
– ชั้น Petite section – ครูประจำชั้นจะต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในห้องเรียน ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลข้อมูลการเข้าเรียนวันแรกของบุตรของท่านก่อนเปิดเรียน วันนี้เป็นวันแรกของนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนจึงจะไม่รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนและจะไม่มีการจัดรถรับส่งให้ (นักเรียนจะไม่เรียนเต็มวัน)
– ชั้น Moyenne section-CM2 ครูประจำชั้นจะต้อนรับนักเรียนเวลา 8 น. และนักเรียนจะเรียนเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง เวลา 14.10 น.

ระดับมัธยมศึกษา
– นักเรียนจะพบครูประจำชั้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และตั้งแต่เวลา 10.15 น. นักเรียนจะเริ่มเรียนตามที่ปรากฎในตารางเรียนซึ่งโรงเรียนจะส่งให้ก่อนหน้าวันเปิดเทอม
– ชั้น 6ème โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6ème ตั้งแต่เวลา 8.15 น. ถึงเวลา 9.00 น. ในห้อง Salle de permanence ตึกมัธยม

งานต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนใหม่มาเยี่ยมชมโรงเรียนตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

หนังสือแบบเรียน
โรงเรียนให้นักเรียนยืมหนังสือแบบเรียน โดยจะแจกให้นักเรียนในสัปดาห์แรกของปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนจะคืนหนังสือแบบเรียนเหล่านี้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือเมื่อลาออก

อุปกรณ์การเรียน
ระดับอนุบาล
โรงเรียนให้นักเรียนยืมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด

ชั้นประถมและมัธยม
ผู้ปกครองต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้แก่นักเรียน ดังปรากฎในรายการนี้

ชั้นมัธยม โรงเรียนจะแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่ผู้ปกครองได้สั่งซื้อออนไลน์กับบริษัท LDE แก่นักเรียนในสัปดาห์แรกของปีการศึกษา บริการสั่งซื้อออนไลน์นี้เป็นบริการเสริมดำเนินการโดยสมาคมผู้ปกครอง