• Français
  • Anglais
  • Thaï

Un petit résumé des cours de Thaï Renforcé en CM2

Les vacances approchent et voici un petit résumé des cours de Thaï Renforcé en CM2 pour cette année scolaire. Malgré ce contexte assez particulier, merci à tous les élèves d’avoir été assidus et sérieux.

ใกล้จะถึงวันปิดภาคเรียนแล้ว ทางคณะครูภาษาไทยชั้น cm2 จึงรวบรวมภาพกิจกรรมที่นักเรียนกลุ่ม Thai renforcé ห้อง CM2 a b c ได้เข้าร่วมตลอดปีการศึกษามาให้ชม ถึงแม้จะเป็นช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนทุกคนก็ตั้งใจทำงานและให้ความร่วมมืออย่างดี