สมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

สมาคมผู้ปกครองมีหน้าที่ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายอื่นๆของมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วยผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งออนไลน์และจากการเลือกตั้งระหว่างการประชุมสามัญครั้งแรก จำนวน 8 ท่าน ซึ่งจะอยู่ในวาระ 2 ปี และอาจได้รับเลือกเข้ามาได้อีก 1 วาระ

ผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานที่ต้องของบประมาณเพื่อการดำเนินการ ได้แก่ แผนกการเงิน แผนกบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนกอาคารก่อสร้าง แผนกประชาสัมพันธ์ โรงอาหาร)

คณะกรรมการการเงินจะประกอบไปด้วยตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง สมาชิกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และตัวแทนพนักงานครู

ตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการการเงิน

ประจำปีการศึกษา 2565-2566

Antoine BERTOUT

ประธาน
คณะกรรมการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการแผนกกิจกรรมพิเศษนอกเวลา
คณะกรรมการงานด้านรถรับส่ง
คอมมิชชั่นดิจิทัล

Nathalie MONNIER

Nathalie MONNIER

เหรัญญิก
คณะกรรมการแผนกการเงิน
คณะกรรมการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คอมมิชชั่นดิจิทัล

Therdsiddhi HOPRASARTSUK-PELLAUMAIL

Therdsiddhi HOPRASARTSUK-PELLAUMAIL

ค่าคอมมิชชั่นงานก่อสร้าง
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Matthieu REYNAUD

Matthieu REYNAUD

คณะกรรมการแผนกการเงิน
คณะกรรมการด้านโรงอาหาร
ค่าคอมมิชชั่นงานก่อสร้าง
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Photo Jana Thuaud

Jana THUAUD

คณะกรรมการด้านโรงอาหาร
คณะกรรมการแผนกกิจกรรมพิเศษนอกเวลา
คณะกรรมการงานด้านรถรับส่ง

บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการการเงิน

(ดาวน์โหลดเอกสารภาษาฝรั่งเศสได้จากลิงก์ด้านล่าง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

(ดาวน์โหลดรายงานการประชุมภาษาฝรั่งเศสได้จากลิงก์ด้านล่าง)