สมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

สมาคมผู้ปกครองมีหน้าที่ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายอื่นๆของมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา

สมาคมผู้ปกครองประกอบไปด้วยผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งออนไลน์และจากการเลือกตั้งระหว่างการประชุมสามัญครั้งแรก จำนวน 8 ท่าน ซึ่งจะอยู่ในวาระ 2 ปี และอาจได้รับเลือกเข้ามาได้อีก 1 วาระ

ผู้ปกครองที่ได้รับเลือกตั้งนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานที่ต้องของบประมาณเพื่อการดำเนินการ ได้แก่ แผนกการเงิน แผนกบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนกอาคารก่อสร้าง แผนกประชาสัมพันธ์ โรงอาหาร)

คณะกรรมการการเงินจะประกอบไปด้วยตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง สมาชิกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และตัวแทนพนักงานครู

ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2566-2567

Matthieu REYNAUD

ประธานกรรมการผู้ปกครอง
คณะกรรมการฝ่ายงานก่อสร้างและการจัดซื้อ
คณะกรรมการฝ่ายดิจิทัล
คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Nathalie MONNIER

Nathalie MONNIER

เหรัญญิก
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Geneviève  FAMY

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษนอกเวลา
คณะกรรมการฝ่ายรถรับส่ง

Therdsiddhi HOPRASARTSUK-PELLAUMAIL

Therdsiddhi HOPRASARTSUK-PELLAUMAIL

คณะกรรมการฝ่ายงานก่อสร้างและการจัดซื้อ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Marisa PHIWKHAW

คณะกรรมการฝ่ายรถรับส่ง
คณะกรรมการฝ่ายโรงอาหาร
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษนอกเวลา

Pooripat PRUKSANUBAL 

คณะกรรมการฝ่ายโรงอาหาร
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายดิจิทัล

บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการการเงิน

(ดาวน์โหลดเอกสารภาษาฝรั่งเศสได้จากลิงก์ด้านล่าง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

(ดาวน์โหลดรายงานการประชุมภาษาฝรั่งเศสได้จากลิงก์ด้านล่าง)