สมัครเรียน

สมัคร เรียน

การสมัครเรียนของนักเรียนใหม่ หรือการรักษาสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ หมายถึงการยอมรับเงื่อนไขค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการการเงิน (Comité de Gestion) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตลอดเวลา

นักเรียนเก่าที่ประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาใหม่ โรงเรียนจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากนักเรียนลาออกจากโรงเรียนนานไม่เกิน 24 เดือน หากระยะเวลาลาออกไปรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 24 เดือนหรือนานกว่านั้น นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าครึ่งหนึ่ง (50%)  และค่าจัดทำเอกสารจำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้การคำนวณระยะเวลาที่ลาออกไป จะเริ่มจากวันที่ลาออกจนถึงวันที่สมัครเรียนใหม่

นักเรียนปัจจุบันไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนต่อทุก ๆ ปี การสมัครเรียนต่อจะกระทำโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ประสงค์จะลาออก ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครทราบโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอน การสมัครเรียน

โรงเรียนได้กำหนดจำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้าทั้งหมด โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโรงเรียนจะพิจารณาการสมัครเรียน ในกรณีที่มีที่ว่างในระดับชั้นนั้นเท่านั้น

หากได้รับการยืนยันว่ามีที่ว่าง ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน (150,000 บาทต่อคน) ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ท่านได้รับแจ้ง การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะถือเป็นโมฆะ

เนื่องจากโรงเรียนปิดทำการในช่วงปิดเทอมใหญ่ การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม จะได้รับการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมเป็นต้นไป และจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นที่ยังมีที่ว่างเท่านั้น

1. กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำรองสิทธิ์

เมื่อท่านกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และกดส่ง ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันอัตโนมัติจากระบบสมัครเรียน

2. นำส่งเอกสาร

– กรุณาสแกนเอกสารต่างๆ พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ส่งทางอีเมล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่มาจากรูปถ่าย) มาที่ [email protected]

การสมัครเรียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ มีการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า การส่งหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Exeat ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส) รวมถึงเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งจะระบุการเลื่อนชั้นเรียน การเรียนซ้ำชั้น การแนะนำให้เปลี่ยนสายการเรียน วิชาเฉพาะทางที่ต้องเลือกในชั้น 1ère

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

กรุณานำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (Livret de famille) หน้าที่มีชื่อผู้ปกครองและหน้าที่มีชื่อนักเรียน หรือ สูติบัตร
    สำหรับนักเรียนที่มีสองสัญชาติ (ไทยและสัญชาติอื่น) ผู้ปกครองต้องยื่นสำเนาใบเกิดไทยและหลักฐานการถือสัญชาติอื่นของบุตรด้วย เช่น นักเรียนสัญชาติไทย-ฝรั่งเศส ผู้ปกครองจะส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรฝรั่งเศส และ สำเนาสูติบัตรไทยซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏอยู่
    กรณีที่แยกกันดูแลบุตร ผู้ปกครองจำเป็นต้องส่งสำเนาคำพิพากษาเกี่ยวกับการดูแลบุตร และการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้อยู่ด้วย ว่ายินยอมอนุญาตให้เด็กเข้าศึกษาที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ และต้องกรอกข้อมูลของผู้ดูแลบุตรตามกฎหมายคนที่สอง (ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ เพื่อการติดต่อภายหน้า

2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา และนักเรียนที่มิได้มีสัญชาติไทย

3. สมุดบันทึกสุขภาพ (หน้าที่มีรายการฉีดวัคซีนทุกหน้า)

4. หนังสือรับรองการศึกษาของปีการศึกษาปัจจุบัน

5. รายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด (ผลการประเมินการเรียนครั้งล่าสุด หรือหนังสือรายงานผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด)

กรุณานำส่งเอกสารเหล่านี้ทันทีที่ได้รับจากสถานศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

6. สำเนาหรือต้นฉบับหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียน (Certificat de radiation, Exéat ou Certificat de fin de scolarité) หากนักเรียนมาจากสถานศึกษาในระบบการศึกษาฝรั่งเศส 

7. สำเนารายงานผลการเรียนรายเทอม 3 เทอมสุดท้าย (Bulletins ของชั้นมัธยมศึกษา / Livret d’évaluation ของชั้นประถม / เอกสารที่มีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)  รวมทั้งเอกสารที่มีการระบุการเลื่อนหรือซ้ำชั้นเรียน (Bulletin, livret ou fiche dialogue)

สำหรับนักเรียนชั้น Terminale ที่จะต้องสอบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Baccalauréat)

8. รายงานผลการสอบ “Epreuves anticipées” ของชั้น 1ère (ต้นฉบับ)

9. สมุดรายงานผลสอบ Baccalauréat ทีผ่านมาหากมี (ต้นฉบับ)

10. สำหรับนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศส ต้องยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมฝึกวิชาทหาร (JAPD) หรือหนังสือรับรองการสำรวจสำมะโนประชากรนักศึกษาวิชาทหาร (Attestation de recensement à la JAPD)

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากโรงเรียน ว่าสามารถรับบุตรของท่านเข้าศึกษาได้ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน คนละ 150,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากได้การยืนยัน

ตัวอย่างการคำนวนค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นักเรียน 1 คน: 150,000 – 5,000 = 145,000 บาท
นักเรียน 2 คน: 285,000 (ส่วนลด 10%) – 10,000 = 275,000 บาท
นักเรียน 3 คน: 412,500 (ส่วนลด 15%) – 15,000 = 397,500 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด วิธีการชำระเงิน

เอกสารการลงทะเบียนจะได้รับการพิจารณาหลังจากที่มีการชำระค่าจัดทำเอกสารแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้แผนกบัญชีทางอีเมลมาที่ [email protected]

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าจัดทำเอกสารและค่าธรรมเนียมแรกเข้าในทุกกรณี

ครอบครัวที่กรอกเอกสารสำรองที่เรียนออนไลน์ แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน จะถือว่าการสำรองที่เรียนเป็นโมฆะ

ครอบครัวที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ถือว่าการสมัครเรียนในปีการศึกษา 2021-2022 เสร็จสมบูรณ์

สำหรับนักเรียนเก่าที่ลาออกไปและกลับมาสมัครเรียนใหม่ภายใน 24 เดือน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากนานเกินกว่า 24 เดือน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปีการศึกษานั้น โดยจะเริ่มนับจากวันที่ลาออกจากโรงเรียนจนถึงวันที่สมัครเข้าเรียนใหม่ และผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าจัดทำเอกสารจำนวน 5,000 บาท

โรงเรียนได้กำหนดจำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้าทั้งหมด โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโรงเรียนจะพิจารณาการสมัครเรียน ในกรณีที่มีที่ว่างในระดับชั้นนั้นเท่านั้น

หากได้รับการยืนยันว่ามีที่ว่าง ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน (150,000 บาทต่อคน) ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ท่านได้รับแจ้ง การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะถือเป็นโมฆะ

1. กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำรองสิทธิ์

เมื่อท่านกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และกดส่ง ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันอัตโนมัติจากระบบสมัครเรียน

2. นำส่งเอกสาร

– กรุณาสแกนเอกสารต่างๆ พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ส่งทางอีเมล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่มาจากรูปถ่าย) มาที่ [email protected]

การสมัครเรียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ มีการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า การส่งหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Exeat ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส) รวมถึงเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งจะระบุการเลื่อนชั้นเรียน การเรียนซ้ำชั้น การแนะนำให้เปลี่ยนสายการเรียน วิชาเฉพาะทางที่ต้องเลือกในชั้น 1ère

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

กรุณานำส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (Livret de famille) หน้าที่มีชื่อผู้ปกครองและหน้าที่มีชื่อนักเรียน หรือ สูติบัตร
    สำหรับนักเรียนที่มีสองสัญชาติ (ไทยและสัญชาติอื่น) ผู้ปกครองต้องยื่นสำเนาใบเกิดไทยและหลักฐานการถือสัญชาติอื่นของบุตรด้วย เช่น นักเรียนสัญชาติไทย-ฝรั่งเศส ผู้ปกครองจะส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรฝรั่งเศส และ สำเนาสูติบัตรไทยซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏอยู่
    กรณีที่แยกกันดูแลบุตร ผู้ปกครองจำเป็นต้องส่งสำเนาคำพิพากษาเกี่ยวกับการดูแลบุตร และการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้อยู่ด้วย ว่ายินยอมอนุญาตให้เด็กเข้าศึกษาที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ และต้องกรอกข้อมูลของผู้ดูแลบุตรตามกฎหมายคนที่สอง (ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ เพื่อการติดต่อภายหน้า

2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา และนักเรียนที่มิได้มีสัญชาติไทย

3. สมุดบันทึกสุขภาพ (หน้าที่มีรายการฉีดวัคซีนทุกหน้า)

4. หนังสือรับรองการศึกษาของปีการศึกษาปัจจุบัน

5. รายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด (ผลการประเมินการเรียนครั้งล่าสุด หรือหนังสือรายงานผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด)

กรุณานำส่งเอกสารเหล่านี้ทันทีที่ได้รับจากสถานศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนสำรองสิทธิ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

6. สำเนาหรือต้นฉบับหนังสือสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักเรียน (Certificat de radiation, Exéat ou Certificat de fin de scolarité) หากนักเรียนมาจากสถานศึกษาในระบบการศึกษาฝรั่งเศส 

7. สำเนารายงานผลการเรียนรายเทอม 3 เทอมสุดท้าย (Bulletins ของชั้นมัธยมศึกษา / Livret d’évaluation ของชั้นประถม / เอกสารที่มีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)  รวมทั้งเอกสารที่มีการระบุการเลื่อนหรือซ้ำชั้นเรียน (Bulletin, livret ou fiche dialogue)

สำหรับนักเรียนชั้น Terminale ที่จะต้องสอบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Baccalauréat)

8. รายงานผลการสอบ “Epreuves anticipées” ของชั้น 1ère (ต้นฉบับ)

9. สมุดรายงานผลสอบ Baccalauréat ทีผ่านมาหากมี (ต้นฉบับ)

10. สำหรับนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศส ต้องยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมฝึกวิชาทหาร (JAPD) หรือหนังสือรับรองการสำรวจสำมะโนประชากรนักศึกษาวิชาทหาร (Attestation de recensement à la JAPD)

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากโรงเรียน ว่าสามารถรับบุตรของท่านเข้าศึกษาได้ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน คนละ 150,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากได้การยืนยัน

ตัวอย่างการคำนวนค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นักเรียน 1 คน: 150,000 – 5,000 = 145,000 บาท
นักเรียน 2 คน: 285,000 (ส่วนลด 10%) – 10,000 = 275,000 บาท
นักเรียน 3 คน: 412,500 (ส่วนลด 15%) – 15,000 = 397,500 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด วิธีการชำระเงิน

เอกสารการลงทะเบียนจะได้รับการพิจารณาหลังจากที่มีการชำระค่าจัดทำเอกสารแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้แผนกบัญชีทางอีเมลมาที่ [email protected]

*โรงเรียนจะไม่คืนค่าจัดทำเอกสารและค่าธรรมเนียมแรกเข้าในทุกกรณี

ครอบครัวที่กรอกเอกสารสำรองที่เรียนออนไลน์ แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน จะถือว่าการสำรองที่เรียนเป็นโมฆะ

ครอบครัวที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน ถือว่าการสมัครเรียนในปีการศึกษา 2021-2022 เสร็จสมบูรณ์

สำหรับนักเรียนเก่าที่ลาออกไปและกลับมาสมัครเรียนใหม่ภายใน 24 เดือน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากนานเกินกว่า 24 เดือน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปีการศึกษานั้น โดยจะเริ่มนับจากวันที่ลาออกจากโรงเรียนจนถึงวันที่สมัครเข้าเรียนใหม่ และผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าจัดทำเอกสารจำนวน 5,000 บาท

ข้อมูล เพิ่มเติม

ประถมศึกษา :

 

นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม CP ถึง CM2 ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสจะต้องทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์

 

มัธยมศึกษา :

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับ 6ème ถึง Terminales) ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ต้องทดสอบวัดระดับความรู้ในวิชาภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์ การทดสอบแต่ละวิชาจะกินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

การทดสอบวัดระดับจะครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

– นักเรียนที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส

– นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษา “ภายใต้สัญญา” ของรัฐหรือเอกชนของประเทศฝรั่งเศส

– นักเรียนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกลที่จัดโดย CNED (การศึกษาทางไกลแบบเต็มปีการศึกษา)

– นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาในเครือข่าย AEFE ทั้งสถานศึกษาแบบบริหารโดยตรงหรือสถานศึกษาแบบที่มีการจัดตั้งภายใต้ข้อตกลง

นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการการสอบคนละ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ไม่อาจขอรับคืนได้ แต้่จะนำไปหักออกจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าหากนักเรียนผ่านการทดสอบและได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา

กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียน

 

กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 

นักเรียนชั้น 3ème, 2nde และ 1ère สามารถนำเครื่องคิดเลขมาใช้ในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้

นักเรียนสามารถทำการทดสอบได้ที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ หรือในสถานศึกษาอื่นที่ผู้ปกครองสามารถติดต่อจัดทดสอบทางไกล โดยโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพจะส่งข้อสอบไปยังสถานศึกษาที่รับจัดการสอบทางอีเมล และสถานศึกษานั้นจะส่งข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วกลับให้กับโรงเรียนทางอีเมล คณะครูของโรงเรียนจะเป็นผู้ตรวจข้อสอบ และจะแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครองทราบ

เนื่องจากประเทศเขตซีกโลกใต้และประเทศเขตซีกโลกเหนือมีปฏิทินการศึกษาต่างกัน นักเรียนจากประเทศเขตซีกโลกใต้จึงจะลงทะเบียนเรียนชั้นเดียวกับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิม

ข้อยกเว้น : นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นได้ หากผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิมยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือออกหนังสือรับรองว่านักเรียนสามารถเลื่อนชั้นได้ หลังพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆที่นักเรียนได้แสดงให้เห็นในระหว่างปีการศึกษาปัจจุบัน
ผู้ปกครองจะต้องส่งหนังสือรับรองดังกล่าวมายังโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียนตามปฏิทินของโรงเรียนในเขตซีกโลกเหนือ

Correspondances

2020 – 2021 2021 – 2022
(ก.ย 2020 – ก.ค. 2021) (ก.ย 2021 – ก.ค 2022)
ชั้น ปีเกิด ชั้น ปีเกิด
PS 2017 PS 2018
MS 2016 MS 2017
GS 2015 GS 2016
CP 2014 CP 2015
CE1 2013 CE1 2014
CE2 2012 CE2 2013
CM1 2011 CM1 2012
CM2 2010 CM2 2011
6ème 2009 6ème 2000
5ème 2008 5ème 2009
4ème 2007 4ème 2008
3ème 2006 3ème 2007
2nde 2005 2nde 2006
1ère 2004 1ère 2005
Tle 2003 Tle 2004

อนุบาล = PS MS GS

ประถม = CP CE1 CE2 CM1 CM2

มัธยมต้น = 6ème 5ème 4ème 3ème

มัธยมปลาย =  2nde 1ère Tle