• fr
  • en
  • th

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้น)

นักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษา นับตั้งแต่เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน ทุนการศึกษานี้เป็นทุนของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) ผ่านการอนุมัติเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของแต่ละประเทศ เป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่าบริการรถรับส่งการมอบทุนการศึกษาจะพิจารณาอนุมัติปีต่อปี ดังนั้นนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อ จะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนใหม่ต้นปีการศึกษา

ครอบครัวที่พำนักในประเทศไทยแล้ว ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไปภายในเดือนกุมภาพันธ์

การประชุมพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษารอบที่ 2 จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาเอกสารการขอรับทุนของนักเรียนที่เพิ่งย้ายถิ่นพำนักมายังประเทศไทย และสำหรับนักเรียนที่ได้ยื่นเอกสารขอรับทุนในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังประสบปัญหาด้านสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องแจ้งแผนกบัญชีของโรงเรียนว่าได้ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา เพื่อปรับแผนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เมื่อมีการประกาศเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง เพื่อให้ครอบครัวที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาได้ดำเนินการต่อไป

ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพื่อการศึกษานี้ ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (คลิก ที่นี่)
หรือติดต่อแผนกบริการสังคม (Service social)
– โทรศัพท์ 02 657 51 78 หรือ 02 657 51 50
– อีเมล social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษารอบแรกประจำปีการศึกษา 2563-2564

ความช่วยเหลือเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ :
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสพัทยา
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ เกาะสมุย
โรงเรียนนานาชาติ BCIS Phuket
La Petite Ecole Bangkokกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (คลิก ที่นี่)
กำหนดการการสมัครและการพิจารณาทุนการศึกษารอบแรก

• วันที่ 16 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563 : กำหนดยื่นเอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษา
• ต้นเดือนเมษายน : ประชุมคณะบริหารกงสุลว่าด้วยทุนการศึกษา
• วันที่ 10-11 มิถุนายน : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในประเทศไทย
• ปลายเดือนมิถุนายน 2563 : ประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

นักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นครั้งแรก ต้องลงทะเบียนในทะเบียนคนสัญชาติฝรั่งเศสผู้มีถิ่นพำนักนอกประเทศฝรั่งเศส (Registre des Français établis hors de France) กับแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ก่อนสมัครขอรับทุนการศึกษา (ลงทะเบียน คลิกที่นี่) )

เมื่อเตรียมเอกสารสมัครขอรับทุนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณานัดหมายแผนกบริการสังคม (Service social) โดยเร็วที่สุด
– ทางโทรศัพท์ 02 657 57 78 หรือ 02 657 57 79
– ทางอีเมล social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.frหมายเหตุ : หากเอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้รวมถึงเอกสารที่ยื่นหลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563จากที่ผ่านมา จำนวนครอบครัวที่ขอนัดยื่นเอกสารในช่วงใกล้ปิดรับสมัครมีจำนวนมาก จึงแนะนำให้ติดต่อนัดหมายยื่นเอกสารเสียแต่เนิ่นๆ