ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้น)

นักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษา นับตั้งแต่เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน ทุนการศึกษานี้เป็นทุนของสำนักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) ผ่านการอนุมัติเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของแต่ละประเทศ เป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่าบริการรถรับส่งการมอบทุนการศึกษาจะพิจารณาอนุมัติปีต่อปี ดังนั้นนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาต่อ จะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนใหม่ต้นปีการศึกษา

ครอบครัวที่พำนักในประเทศไทยแล้ว ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไปภายในเดือนกุมภาพันธ์

การประชุมพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษารอบที่ 2 จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาเอกสารการขอรับทุนของนักเรียนที่เพิ่งย้ายถิ่นพำนักมายังประเทศไทย และสำหรับนักเรียนที่ได้ยื่นเอกสารขอรับทุนในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังประสบปัญหาด้านสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องแจ้งแผนกบัญชีของโรงเรียนว่าได้ยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา เพื่อปรับแผนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เมื่อมีการประกาศเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง เพื่อให้ครอบครัวที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาได้ดำเนินการต่อไป

ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพื่อการศึกษานี้ ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (คลิก ที่นี่)
หรือติดต่อแผนกบริการสังคม (Service social)
– โทรศัพท์ 02 657 51 78 หรือ 02 657 51 50
– อีเมล social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr

 

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษารอบสองประจำปีการศึกษา 2564-2565

ท่านสามารถรับทราบข้อมูลโดยละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน ได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย https://th.ambafrance.org/Seconde-campagne-des-bourses-scolaires-2021-2022

 

วันสุดท้ายสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อสมัครขอรับทุน คือวันที่ 17 กันยายน 2564

 

ผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนกับสถานกงสุลฝรั่งเศส เพื่อแจ้งความเป็นบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสที่พำนักอยู่นอกสาธารณรัฐ กรุณาเร่งดำเนินการขั้นแรกนี้โดยเร็วที่สุด(https://th.ambafrance.org/Mon-inscription-au-consulat-se-fait-en-ligne).

 

ท่านจะต้องส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ หรือนำส่งโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเท่านั้น

 

เอกสารการสมัครขอรับทุนที่ส่งทางอีเมลจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

กรุณาส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา “ที่ครบถ้วน” โดยเร็วที่สุด

 

เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หลังจากวันที่ 17 กันยายน 2564 จะไม่ได้รับการพิจารณา

 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายช่วยเหลือทางสังคมของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
– ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 657 5179 หรือ 78
– ทางอีเมล (bourses.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr)

 

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามีจำนวนมาก กรุณารีบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

 

ในการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานของโรงเรียน หรือผู้ปกครองอาสาที่พูดได้ทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 

ทั้งนี้ กรุณาติดต่อ คุณ ศศพร โฌเวต์ (โทร. 02 934 8008 ต่อ 105 หรือทางอีเมล s.chauvet@lfib.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อการประสานงานขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว