ชั้นเรียนสอนการบ้าน

ในชั้นเรียนสอนการบ้าน ครูของโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้

ชั้นเรียนสอนการบ้านแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

– ช่วงที่ 1 : จันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564– ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
– ช่วงที่ 2 : จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 – ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

เปิดสอนในภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ CP ถึง CM2

สมัครเรียน

ช่วงที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

* นักเรียนชั้น CP และ CE1 เรียนทุกวันอังคาร และ/หรือ วันพฤหัสบดี เวลา 14.10ถึง 15.10 น.
* นักเรียนชั้น CE2, CM1 และ CM2 เรียนทุกวันพุธ และ/หรือ วันศุกร์ เวลา 14.10ถึง 15.10 น.

 

หมายเหตุ หลังปิดรับสมัคร  หากมีนักเรียนจำนวนไม่มากพอ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดชั้นนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

 

สำหรับนักเรียนที่กลับบ้านด้วยรถโรงเรียน บริษัทรถรับส่งจะจัดรถตามเวลาเลิกเรียนตามตารางเรียนกิจกรรมเสริมทั้งหลาย ได้แก่ ชั้นเรียนสอนการบ้าน กิจกรรมพิเศษในตอนบ่าย ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสเสริม

 

เปิดรับสมัครชั้นเรียนสอนการบ้าน ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 12 น. ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 12 น.

 

สมัครเรียน ออนไลน์

การชำระเงิน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าเรียนต่อช่วง
สัปดาห์ละ 1 วัน ราคาเรียนคนละ 4,000 บาท
สัปดาห์ละ 2 วัน ราคาเรียนคนละ 8,000 บาท

หมายเหตุ หากผู้ปกครองสมัครกิจกรรมพิเศษในวันและเวลาเดียวกันกับชั้นเรียนสอนการบ้าน ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกกิจกรรมพิเศษที่คุณนฤมล สิริโสภณสุข (คุณเล็ก) [email protected]