ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการการเงินจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ทุกปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามมติคณะกรรมการเงิน

 

ปีการศึกษา 2020-2021 (ต่อคน) ค่าเล่าเรียนต่อปี (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 242,443 บาท 305,783 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 242,443 บาท 305,783 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 297,002 บาท 373,960 บาท
มัธยมปลาย (2de, 1ère) 308,736 บาท 388,186 บาท
มัธยมปลาย (Terminale) 344,275 บาท 417,954 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI) 150,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนงอนึ
อนุบาล/ประถม = 21,175 บาท
มัธยมศึกษา = 22,750 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร Interntional Section (6ème and Seconde) 14,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• ค่าเล่าเรียน
• หนังสือเรียน
• ค่าทัศนศึกษาส่วนหนึ่ง
• ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา – อาหารว่างและอุปกรณ์การเรียน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ค่าสมัครสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Baccalauréat) ค่าสมัครเรียนกับศูนย์การศึกษาทางไกลแห่งชาติ (CNED) สำหรับแผนกที่มีจำนวนนักเรียนไม่มากพอจะเปิดห้องเรียนเพิ่ม
• ค่าประกันภัยพื้นฐาน
• ค่าเสื้อยืดที-เชิร์ต เสื้อกีฬา

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• รถรับส่งนักเรียน
• อาหารกลางวัน
• กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน (AES) ค่าสมัครชมรมกีฬา (AS)
• อุปกรณ์การเรียนสำหรับชั้นประถมและมัธยม เช่น ปากกา วงเวียน ไม้บรรทัด ดินสอสี เป็นต้น รวมถึงสมุดแบบฝึกหัด พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ และหนังสืออ้างอิง สำหรับมัธยมศึกษา (ผู้ปกครองจะได้รับรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนตอนสมัครเรียน)
• ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของวิชาเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน เช่น ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศที่ 3
• ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคลของนักเรียน

วิธีชำระเงิน

ชำระเงินอย่างไร

กรุณากดเพื่อดาวน์โหลดคำอธิบายวิธีชำระเงิน

ใบนำฝากคืออะไร?

กรุณากดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Name ระบุชื่อและนามสกุล
Code/Class (Ref 1)ต้องระบุรหัส อาจเป็นรหัสที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของท่าน ประกอบด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข 3 ตัว หรือระบุชั้นเรียนของบุตรของท่าน
Inv. no/Description (Ref 2) ต้องระบุเลขที่ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือรายการค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
Amount ………….. บาท
ตัวอย่างใบนำฝากที่กรอกแล้ว
ค่าธรรมเนียมการสอบอื่นๆ
ผู้ปกครองจะชำระค่าสมัครสอบอื่นๆที่มิได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง โรงเรียนจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่าน และจะไม่คืนเงินจำนวนนี้ หลังจากได้ทำการสมัครสอบกับศูนย์สอบต่างๆไม่ว่าในกรณีใด ยกเว้นจะมีมติของฝ่ายบริหาร