ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการ Conseil d’administration จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ทุกปี

ปีการศึกษา 2022-2023 ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 264 600 บาท 333 730 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 264 600 บาท 333 730 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 327 180 บาท 411 960 บาท
มัธยมปลาย : 2de 343 250 บาท 431 590 บาท
มัธยมปลาย : 1ère 346 400 บาท 435 550 บาท
มัธยมปลาย : Terminale 386 280 บาท 468 950 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI) 150 000 บาท
ค่าสมัคร 5 000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 175 บาท
มัธยมศึกษา = 22 750 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (6ème, 5ème, Seconde and Première) 20 000 บาท
ปีการศึกษา 2023-2024 ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรป สัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS) 269 000 บาท 340 400 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 269 000 บาท 340 400 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 333 700 บาท 420 200 บาท
มัธยมปลาย : 2de 350 200 บาท 440 300 บาท
มัธยมปลาย : 1ère 353 400 บาท 444 300 บาท
มัธยมปลาย : Terminale 394 000 บาท 478 400 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI)

ค่าสมัคร

150 000 บาท

5000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 600 บาท
มัธยมศึกษา = 23 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (6ème, 5ème, Seconde and Première) 20 000 บาท

*อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• รถรับส่งนักเรียน
• อาหารกลางวัน
• กิจกรรมพิเศษนอกเวลา (AES) ค่าสมัครชมรมกีฬา (AS)
• อุปกรณ์การเรียนสำหรับชั้นประถมและมัธยม เช่น ปากกา วงเวียน ไม้บรรทัด ดินสอสี เป็นต้น รวมถึงสมุดแบบฝึกหัด พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ และหนังสืออ้างอิง สำหรับมัธยมศึกษา (ผู้ปกครองจะได้รับรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนตอนสมัครเรียน)
• ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของวิชาเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน เช่น ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศที่ 3