กิจกรรมพิเศษนอกเวลา

กิจกรรมนอกเวลาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดสอน ช่วงเวลานอกห้องเรียนนี้มีส่วนช่วยสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักเรียน เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้กิจกรรมนอกเวลาจึงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ และยังช่วยการพัฒนาตนเอง รวมถึงการเข้าสังคม อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมนอกเวลาคือส่วนสำคัญของชีวิตในรั้วโรงเรียน เพราะกิจกรรมนอกเวลาเป็นการเสริมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม พร้อมกับการกระชับความสามัคคีภายในกลุ่ม

 

กิจกรรมนอกเวลาทั้ง 45 กิจกรรมที่หลากหลายนี้ ดำเนินการสอนโดยครูในโรงเรียนหรือครูกิจกรรมจากภายนอก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถและความชื่นชอบของตน ได้พัฒนาศักยภาพนั้นๆตามความถนัดส่วนตน

 

แต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมนอกเวลา 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 29 มกราคม เวลา 12.00 น

กิจกรรมนอกเวลา ข้อมูลตัวเลข

 • +43
  จำนวนกิจกรรม
 • 1 007
  จำนวนการสมัคร
 • 102
  จำนวนชั่วโมงกิจกรรม
 • 517
  จำนวนนักเรียนที่สมัคร