กิจกรรมพิเศษนอกเวลา

กิจกรรมนอกเวลาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดสอน ช่วงเวลานอกห้องเรียนนี้มีส่วนช่วยสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักเรียน เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้กิจกรรมนอกเวลาจึงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ และยังช่วยการพัฒนาตนเอง รวมถึงการเข้าสังคม อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมนอกเวลาคือส่วนสำคัญของชีวิตในรั้วโรงเรียน เพราะกิจกรรมนอกเวลาเป็นการเสริมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม พร้อมกับการกระชับความสามัคคีภายในกลุ่ม

 

กิจกรรมนอกเวลาทั้ง 45 กิจกรรมที่หลากหลายนี้ ดำเนินการสอนโดยครูในโรงเรียนหรือครูกิจกรรมจากภายนอก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถและความชื่นชอบของตน ได้พัฒนาศักยภาพนั้นๆตามความถนัดส่วนตน

 

แต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมนอกเวลา 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน (เที่ยง) ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 (เที่ยง)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม (เที่ยง) ถึงวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (เที่ยง) 
ชำระเงินภายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

AES Festival จัดภายในเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมที่ต้องเรียนตลอดปี*
หากบุตรของท่านสมัครกิจกรรมใน จำนวนชั่วโมงตลอดปีการศึกษา
วันจันทร์ 26 ชั่วโมง
วันอังคาร 24 ชั่วโมง
วันพุธ 26 ชั่วโมง
วันพฤหัสบดี 26 ชั่วโมง
วันศุกร์ 25 ชั่วโมง

กิจกรรมนอกเวลา ข้อมูลตัวเลข

 • +43
  จำนวนกิจกรรม
 • 1 007
  จำนวนการสมัคร
 • 102
  จำนวนชั่วโมงกิจกรรม
 • 517
  จำนวนนักเรียนที่สมัคร