ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนอกเวลา

1. นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนกิจกรรมนอกเวลาได้ปีละ 2 ครั้ง และเป็นนักเรียนที่สามารถร่วมกิจกรรมนอกเวลาได้ตลอดทั้งช่วง ทั้งนี้บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ลงทะเบียนเพื่อการเรียนตลอดปี คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อกิจกรรม

2. ผู้ปกครองต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมนอกเวลาภายในระยะเวลาลงทะเบียนที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งแผนกกิจกรรมนอกเวลาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หากพ้นช่วงลงทะเบียนแล้ว แผนกกิจกรรมนอกเวลาจะไม่รับพิจารณาการลงทะเบียนใดๆ ยกเว้นนักเรียนที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียน ในกรณีนี้จะคำนวนค่าเรียนกิจกรรมนอกเวลาจากจำนวนชั่วโมงที่เรียนจริง

3. นักเรียนที่ไม่ได้สมัครหรือไม่ได้ชำระเงินค่าเรียนกิจกรรมภายในกำหนดเวลาชำระเงิน จะถูกตัดสิทธิ์เข้าเรียนกิจกรรม

4. ค่าเรียนกิจกรรมได้มีการหักค่าเรียนออกแล้ว 1 ครั้งจากจำนวนเต็ม ทั้งนี้เป็นการวางแผนล่วงหน้า หากครูยกเลิกกิจกรรมหรือฝ่ายบริหารยกเลิกด้วยเหตุจำเป็นใดๆก็ตาม แต่มิใช่เป็นการยกเลิกโดยผู้ปกครอง หากครูกิจกรรมหรือโรงเรียนยกเลิกชั้นเรียนเกิน 1 ครั้ง โรงเรียนจะคืนเงินหรือยกยอดไปหักค่าเรียนกิจกรรมครั้งต่อไปของนักเรียนคนนั้น การคำนวนจำนวนเงินที่ต้องคืนจะคิดตามสัดส่วนจำนวนชั่วโมงที่ไม่มีการเรียนการสอน

5. กรณีที่ผู้ปกครองขอยกเลิกการเรียนกิจกรรมนอกเวลา โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ หากกิจกรรมนั้นเปิดเรียนผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง หากไม่เกิน โรงเรียนจะคืนเงินให้ โดยหักตามสัดส่วนจำนวนครั้งที่เรียนไปแล้ว

6. หากกิจกรรมใดมีผู้สมัครน้อย กิจกรรม 2 ชั่วโมงจะลดลงเหลือ 1 ชั่วโมง และโรงเรียนจะคำนวนค่าเรียนกิจกรรมใหม่

7. หลังปิดการลงทะเบียนรับสมัครแล้ว บางกิจกรรมอาจถูกยกเลิก หากจำนวนนักเรียนที่สมัครไม่เพียงพอ

8. หลังปิดการลงทะเบียน นักเรียนที่สนใจอาจสมัครกิจกรรมเพิ่มได้ หากกิจกรรมนั้นๆยังมีที่ว่างอยู่

9. กิจกรรมนอกเวลาจัดขึ้นภายในรั้วโรงเรียน นักเรียนจึงต้องเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน

10. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนอกเวลาขอสงวนสิทธิ์มิให้นักเรียนเข้าเรียนกิจกรรมนอกเวลา หากนักเรียนคนนั้นรบกวนการเรียนการสอน หรือไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน นักเรียนคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เรียนหลังถูกเตือนแล้ว 2 ครั้ง หรือถูกตัดสิทธิ์ทันทีหากกระทำความผิดร้ายแรง ในกรณีนี้โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าเรียนให้

11. แผนกกิจกรรมนอกเวลาไม่จัดหาที่นั่งในรถรับส่งนักเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนกิจกรรมและกลับก่อนเวลา ผู้ปกครองจะต้องมารับบุตรของท่านเองเมื่อถึงเวลาเลิกเรียน และ/หรือติดต่อบริษัทรถรับส่ง ระหว่างรอผู้ปกครองรับกลับบ้าน นักเรียนไม่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจกรรมนอกเวลา

12. ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆทางอีเมล

13. สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง นักเรียนต้องสวมหมวก